HomeNog iets over de herziening onzer belastingenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 710.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 12.98 MB

f l
l
l
. 260
é
van toelichting n°. 6,) waar in iedere gemeente de vrijstel­
ling ophoudt en de belasting begint. Daarvan zoude het l
afhankelijk zijn, in welken rang de gemeente geplaatst
werd. Dit is eene belangrijke verbetering bij den tegen-
woordigen toestand, nu alles naar de bevolking geregeld
wordt, en van de hoegrootheid der bevolking hangen de
huurprijzen geenszins af. In Middelburg toch, waar de
bevolking zoo veel minder niet is dan te Delft, heeft men
zeker een huis voor f 300, waar 1nen te Dclftf500 voor
moet betalen. Bij mijn plan, waar men alleen naar de [
huurwaarde en wel naar een progressief tarief zoude be- {
talen, is het van het hoogste belang daar wel op te letten. ll
Worclt er b. v. van den Middelburger 30% over 300 j
gevorderd, de Delftenaar moet over 500 zeker geene E
hoogere pero., welligt zelfs nog minder betalen.
Het is bij het gemis van de gegevens, die men alleen l
aan het departement van Financiën heeft, niet wel moge-
lijk, de juiste verhouding tusschen de belastingschuldigen te
bepalen en het belastingcijfer zoodanig vast te stellen,
als geschikt kan geacht worden om vermoedelijk aan de
raming te voldoen. Er zijn dus allerwaarschijnlijkst be-
langrijke veranderingen te maken in mijn vervaardigd
ontwerp-tarief. Ik laat het niettemin, om des te beter door
het algemeen begrepen te worden, als bijlage volgen. Ook
dan, wanneer men het progressief stelsel niet mogt willen
aannemen, dat mij veel leed zoude doen, daar er eene
andere verhouding tusschen de lasten, die de verschillende
standen betalen, dient aangenomen te worden, dan nog
is mijn plan, om de personele belasting alleen op de huur-
waarde toe te passen, zeer wel uitvoerbaar. Men stelle
voor dat geval het belastingeijfer gelijk boven zeker quan-
tum en sla de lagere huurwaardcn in eenige trappen naar
een minder cijfer aan, overeenkomstig het bestaande en bij
het ontwerp van wet nog meer uitgebreid wordende remis-
sie­stelsel. X
Ik meen nu door dit een en ander het stelsel van per- `§
sonele belasting, dat ik voorsta, genoegzaam te hebben
l
l