HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 9

JPEG (Deze pagina), 659.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

7
j Het Duitsch militarisme was na den wapenstilstand gefnuikt;
het militarisme bij den overwinnaar leeft krachtiger dan ooit en
om het voortbestaan hiervan te kunnen rechtvaardigen, ja zelfs
4 noodzakelijk te doen schijnen, moet ook het Duitsch militarisme
E weer nieuw leven worden ingepompt. Dit laatste geschiedt door
l middel van diepe vernedering van den verslagen, machteloozen
E vijand. Met het gewenschte gevolg.
i
1 AAN HET INTERNATIONALE PROLETARIAAT.
A ..... Reeds eenige jaren geleden heb ik geschreven, dat gij.
_ in hoofdzaak niet zult handelen uit menschlievendheid of uit
V rechtsgevoel, maar dat gij moet vormen een tegenwicht tegen het
machts- en vrijheidsmisbruik van de sterken.
Zoo is het nog heden, maar gij hebt nog te bewijzen dat
gij althans iets beter zijt dan de bourgeoisie. Uw huidig standpunt
heeft veel overeenkomst met dat der Entente, tot welk een groot
deel Uwer trouwens behoort. De Entente heeft in Oorlogstijd
uitgebazuind, zooveel beter te zijn dan haar vijanden, de centralen,
terwijl reeds gedurende den oorlog en daarna, voor ieder, die niet
blind was, duidelijk bleek, dat de Entente geen zier beter was
j dan haar vijanden.
..... Gij moet wel bedenken, dat als er komen moet een
werkelijke volkenbond in de plaats van het misbaksel van
Y Versailles, dat zulks dan voor een groot deel Uw werk zal
moeten zijn.
Veel zal er dan echter nog moeten veranderen in de geestes-
gesteldheid der arbeiders.
Indien men de tegenwoordige verhoudingen als maatstaf neemt.
kan men van ,,bourgeoisie°' en Hproletariaat" in het algemeen
[ getuigen: ,,het is één pot nat".
` Beiden werken slechts voor hun persoonlijke belangen en
kennen geen hooger doel dan .... ,,Materia1isme".
» HET OORDEEL VAN HET NAGESLACHT.
Geen enkel volk is verantwoordelijk voor wandaden zijner
voorvaderen. Evenmin kan een natie zich laten voorstaan op
deugden zijner voorouders, indien deze deugden bij het levend