HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 8

JPEG (Deze pagina), 681.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

1 6
I beide partijen tegelijk het recht aan hun zijde hebben of beide zonder I
j zonde zijn. Iedere oorlog is een onrecht en een zonde en dus een
misdaad. ‘
Men plaatst zich op het onhoudbare standpunt, dat men zelf, j
m n.l. eigen land, altijd gelijk heeft en zonder zonde is, dat anderen
daarentegen altijd ongelijk hebben en zich aan de zonde schuldig T
, maken.
Niet alleen echter, dat in iederen oorlog een aanvaller. dus
l een schuldige, moet zijn, doch, strikt genomen, zijn allen schuldig,
want door het ,,arbritage uitschakelen" voor ,,nationale eer, levens- 1
kwesties en onathankelijkheid", hebben allen medegewerkt om den {
oorlog voor te bereiden.
Slechts die staten, die afstand doen van hun souvereiniteit ten j
bate van den volkenbond (natuurlijk een anderen volkenbond dan
X het te Versailles ontstane "misbaksel") zijn aan oorlog onschuldig.
j HANDHAVING VAN HET MILITARISME IN EIGEN
LAND DOOR OPWEKKING VAN HET MILITARISME
l IN ANDERE LANDEN.
Om het militarisme in eigen land te kunnen handhaven is
het noodzakelijk, dat in andere landen eveneens militarisme bestaat, ç
zoo mogelijk in zwakkere mate.
Indien tegenover militarisme in eigen land militarisme in andere
landen niet bestond, zou het eigen militarisme niet kunnen
stand houden. ’
l Wordt de militaire inzinking b.v. bij een overwonnen
i vijand, te groot, dan moet diens militarisme, eenigermate kracht
worden bijgezet, daar dit de uitbreiding van eigen militaire macht
wettig, ja noodzakelijk doet schijnen. Men moet kunnen wijzen op
j gevaar of vermeend gevaar van over de grenzen.
Zoo viert het militarisme weer hoogtij in alle landen. Nu E
echter met Frankrijk aan de spits.
Dwaas was de meening der Entente~volken, inzonderheid der j
arbeiders, dat alleen het Duitsche militarisme vernietigd moest
. worden en wel door middel van een, ten koste van eigen levens- j
kracht, zoo uitgebreid mogelijke militaire macht in eigen land,
gevormd door een militaristisch stelsel, welks vernietiging nog meer
inspanning zal kosten dan lhet vernietigen van het militarisme bij
den vijand.