HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 7

JPEG (Deze pagina), 644.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

x

­ 5
Die woorden vindt men in een antwoord, gegeven door
{ L. Hoste ]r.. op vragen van den ,,Nederl. Anti·Oorlog-Raad, juli 1917.
j Die woorden zijn:
ij ..... ,,Dat na drie jaren oorlogvoeren nog feitelijk bestaat:
á ,,het bondgenootschap van imperialisten en volksverdrukkers in
l ,,alle landen, die, al behooren zij tot vijandelijke kampen, van
,,een geestesverwantschap getuigen, welke tegen alle menschen~
[ ,,slachting en alle oorlogsellende onwrikbaar en cynisch bestand blijft."
i
CATASTROPHE.
Een ramp, erger nog dan de oorlog zelf, zou het geweest
zijn, indien in dezen oorlog de Centralen de overwinning hadden
behaald; doch ook een ramp voor de menschheid is het, dat de
Entente overwonnen heeft.
, Indien deze oorlog had kunnen eindigen zonder overwinning
van een der partijen, dan zou het vormen van een waarachtigen
l ,,Volkenbond" mogelijk zijn geweest, en zou er niet hebben
bestaan de overwinningsroes en evenmin de machtswellust bij de
l overwinnaars, die Europa nog verder ten verderve leiden.
Dat deze oorlog niet is geëindigd met een vrede door
L vergelijk, is nog grooter ramp dan de oorlog zelf en is voor de
geheele meuschheid de grootst denkbare catastrophe.
1
N ,,DE INTERNATIONALE LEUGEN."
In iederen oorlog wordt gebruikt de valsche leuze, de inter~
i nationale leugen, ,,het vaderland verdedigen" of ,,strijden voor het
vaderland," ook wel voor afwisseling, ,,de integriteit van het
; grondgebied handhaven."
g Het bewijs, dat in iederen oorlog deze leuze valsch en dus
l een ,,internationale leugen" is, vindt men in de onomstootelijke
{ waarheid, in het onloochenbare feit, dat in iederen oorlog niet
j uitsluitend verdedigers tegenover elkander kunnen staan.
,,E€11 der strijdendeu moet nooclwendig de aanvaller zijn."
l Maar, geen enkel volk zal oorlog voeren met andere gedachten
clan verdediger te zijn.
Hetzelfde geldt ten opzichte van het ,,1·echt" en van de
l ,,z0ude." Onmogelijk kan er oorlog gevoerd worden en kunnen
l