HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 5

JPEG (Deze pagina), 616.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

i
l
Q
à UTOPIE.
Een Utopia is: te gelooven, dat men door het in de laatste
l jaren maar al te veel gehuldigde stelsel ,,z0o gij den vrede wilt,
{ bereidt u ten Oorlog", ook werkelijk vrede zal bewaren.
l Van dit middel verwachte men allerminst eenig gunstig gevolg;
integendeel, iedereen, die niet blind is, moet kunnen zien, dat,
indien met den tegenwoordigen wedijver in uitbreiding van leger
en vloot van de beschaafde staten (die slechts dient tot strijd van
,,beschaving" tegen ,,beschaving"), wordt voortgegaan, deze onver~
l mijdelijk leiden moet tot een noodlottige ontknooping, een afgrijselijke
j menschenslachting.
X
x De waarheid dezer, in 1905 door mij geschreven woorden,
is door feiten bevestigd.
j Millioenen menschen zijn als slachtoffers gevallen, millioenen
zijn gruwelijk verminkt, de vernietiging van menschenlevens en
van kapitaal is ontzettend.
E Bovengenoemde woorden onder Utopia gelden echter weder
voor het heden.
j Het militarisme in alle Staten, maar voornamelijk dat in
i Frankrijk, België en ook dat in eigen land, is weer angstwekkend~
g ijverig bezig met de voorbereiding van een nieuwen, afschuw-
; wekkenden massa~m0ord.
De groepeering der, elkander bestrijdende machten zal uiteraard
anders zijn.
l Een Utopia is: te meenen, dat er ooit eenig land zal bestaan,
hetzij groot of klein, waarin niet worden gevonden invloedrijke
individuen, die er niet tegen opzien, land en volk ongelukkig te
maken, desnoods door een oorlog in het verderf te storten, indien
j zij slechts hun eigenbelang hierdoor kunnen dienen.
j Het kan ook voorkomen, dat invloedrijke personen te goeder
j trouw zijn en, hoewel geheel ten onrechte. de meening zijn toegedaan,
dat oorlog niet kan worden vermeden; ook in dit geval kan een
j geheel volk het slachtoffer worden van de wanbegrippen dezer
personen.
l
I
E