HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 33

JPEG (Deze pagina), 656.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

" N A S C H R I F T.
Niet alle artikelen in de brochure zijn geschreven in, wat men
_ noemt, bezadigden toon; maar indien zij onjuistheden of onrecht-
vaardigheden inhouden, dan toone men die aan.
Gematigder is een stijl als volgt:
Het is niet aardig van de menschen, dat zij oorlog voeren;
dat moesten zij toch niet doen. Zij moesten verstandiger zijn. Zij
behoorden doordrongen te zijn van het besef, dat men zijn vijanden
moet liefhebben, en dat men elkanders overtuiging moet eerbiedigen.
De militairen zijn niet zoo onredelijk als velen meenen. Indien
men eens gemoedelijk met hen spreekt, zal men hen wel er van
kunnen overtuigen, dat de bewapeningen en voortdurende krijgs~
toerustingen toch eigenlijk niet geheel zonder gevaar zijn voor
den wereldvrede. Door hen op dit gevaar eens kalm te wijzen,
zullen zij wel spoedig de militaire plannen laten varen.
De volksvertegenwoordigers of de politieke partijen, die ijveren
voor krijgstoerustingen, zijn geheel te goeder trouw als zij zich
houden aan het gevleugelde woord: ,,Zoo gij den vrede wilt.
bereidt u ten oorlog", want dat stelsel heeft nu eenmaal algemeen
ingang gevonden, en het is heel moeilijk, plotseling zulk een
leerstelling prijs te geven; deswege is den politieken partijen geen
verwijt te maken en men mag haar daarvoor zeker niet bestrijden.
I Geleidelijk echter zal ten opzichte dezer leerstelling wel verandering
en verbetering komen. Men ga echter vooral niet overhaast
te werk.
Vele duizenden personen, internationaal, hebben weliswaar
. belang bij oorlog of bij oorlogsgevaar, maar het zou schandelijk
zijn, te veronderstellen, dat daaronder individuen zijn, die, alleen
uit eigen belang, een oorlog zouden verwekken. Foei!
Het is beter deze belanghebbenden er opmerkzaam op te
maken, dat het een ongunstigen indruk op de bevolking maakt,
dat zij uit den oorlog of uit het oorlogsgevaar veel persoonlijk
voordeel trekken, en dat zij dus moeten trachten, door b.v. zich
bij vredesbewegingen aan te sluiten, dat ongunstige oordeel te
te doen verdwijnen.
Het is noodig dat er samenwerking besta tusschen alle