HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 31

JPEG (Deze pagina), 687.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

29
Is de algemeene toestand hopeloos? Zoover is het nog niet.
maar kan het wellicht nog komen.
Vele ondernemingen, welke op den oorlogstoestand hun basis
F hadden, zullen te gronde gaan, doch handelszaken enz., die voor
den oorlog voldoende levensvatbaarheid toonden, zullen zich wel
staande kunnen houden als zij althans, in plaats van het laatst-
gevolgde stelsel: veel of weinig produceeren of omzetten met
' woekerwinst, rekening houden met de omstandigheden en voldoen
aan den ,,eisch des tijc1s" veel produceeren en omzetten met
kleine of zeer matige winst.
Zij, die het spoedigst tot deze regeling overgaan en bij verdere
prijsdaling onmiddellijk die lijn volgen, zoover als de omstandig-
heden slechts toelaten, zullen het terrein (de cliënteele) krijgen en
behouden.
Er moet en zal komen een scherpe concurrentie; wie hieraan
niet kan of niet wil meedoen, moet het veld ruimen en zal ten
·onder gaan.
De levensstandaard moet en zal dalen, omdat deze was
opgejaagd tot een hoogte, die, zooals gezegd, wellicht in een
tijdruimte van vele tientallen jaren te rechtvaardigen zou zijn
geweest, maar niet in eenige jaren, en wel ook daarom, wijl bij
-een groot deel van de menschheid, internationaal, deze levens-
standaard niet in overeenstemming is met de inkomsten.
De internationale economische verhoudingen, gegrondvest op
de internationale samenleving, grijpen nu eenmaal zoo diep in
elkaar, dat de toestanden als die van voor den oorlog, wel
langzame wijziging, maar een geweldigen omkeer niet gedoogen. ‘
Eerst dan zal er langzamerhand eenige verbetering kunnen
intreden, wanneer over de gansche wereld, waarbij volken niet
kunnen uitgeschakeld worden, zal zijn ontstaan een soort even-
wichtstoestand, d.w.z. een toestand, gebaseerd op economische
verhoudingen, zooals die voor den oorlog bestonden.
Dat wij nog vele jaren van dien toestand verwijderd zijn,
dat er nog vele jaren zullen verloopen, alvorens de in den oorlog
jj plaatsgehadhebbende ontzettende kapitaal-vernietiging ook maar
_ voor een gedeelte eenig waarde-herstel zal vinden, kan moeilijk
·ontkend worden.
jaren, vele jaren, zal het blijven gaan ,,be1·ga.fwa.a1·ts"
Dien weg moeten, met enkele uitzonderingen, allen, economisch
sterken en economisch zwakken volgen, het is onvermijdelijk.