HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 28

JPEG (Deze pagina), 671.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

26
paal en perk te stellen aan de uitbuiting door deze ,,P8«1‘iJi.Cu11i€1‘€­
woeke1·­mcncpolies", deze machtige ,,o0r1og­verwekkers;" zij
mogen heeten Koninklijke, Bataafsche, Shell, Anglo­Saxon,
Standard Oil, of hoe dan ook. f
Intusschen is aan dit particulier­monopolie ,,Koninklijke­
Bataafsche" door de Tweede Kamer concessie verleend de Djambi~
terreinen te exploiteeren. ‘
Tot dezen uitslag heeft medegewerkt de geheele ,,rechterzijde"
der 2e Kamer, alsmede eenige zoogenaamde liberalen, welke
conservatieve parlementsleden allen wel een zonderlinge opvatting
hebben van het ,,algemeen belang."
Bijzondere opmerking verdient tevens het feit, dat geen enkel
lid der oude groep ,,vrije 1ibe1·a.1e11" heeft tegengestemd, ofschoon
het program van den pas opgerichten ,,Vrijhei<1sb0nc`i" o.a. een
artikel bevat, luidende:
,,Beschermi11g van het publiek tegen machtsmisbruik
van belangengemeenscha.ppe11."
Een dergelijk belangrijk en ondubbelzinnig punt, het belangrijkste
en ondubbelzinnigste van het heele program, werpen de oude vrije
liberalen alvast ,,overboord."
Wacliten deze vrije-liberalen wellicht op een nog machtiger
belangengemeenschap of nog grooter machtsmisbruik, alvorens
zich aan het program van den nieuw opgerichten .,Vrijheidsbond"
te houden?
SCHIJN­WELVAART.
De oorlog vernietigde, behalve vele millioenen menschenlevens,
ook ontzaglijk veel kapitaal. De schulden der verschillende Staten
zijn met eenige honderden milliarden gestegen. De vergaarde ·
rijkdommen van alle O.W’ers bijeen, vormen slechts een klein deel
dezer schulden, de O.W’ers hebben geprofiteerd ten koste van de `
gemeenschap, dus ten koste van de nationale vermogens. De p
wereld is dus ontzettend verarmd. Niettemin verkeerden velen in
de meening, dat er na den oorlog of liever wapenstilstand, een
groote welvaart heerschte; anderen weer, Staatslieden, gewezen
Staatslieden, volksvertegenwoordigers, enz. voorspelden nog grooter
welvaart. Het was een ontzettende dwaling.