HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 27

JPEG (Deze pagina), 691.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

25
Doch nu de vraag: ,,Hoe staat deze Vrijheidsbond tegenover
,,de internationale leugen"?"
Een artikel in het program luidt als volgt:
9 ,,Handhaving van ons onafhankelijk volksbestaan en van de
l ,,integriteit van ons gebied in en buiten Europa. Het daartoe
,,brengen van offers, doch slechts in zoover en zoolang deze offers
Hnoodzakelijk zijn in verband met de ontwikkeling van den
` ,,Volkenbond,” uit welk artikel ieder lid van den Vrijheidsbond kan
lezen, wat in zijn kraam te pas komt. Dit is niet voldoende. De
Vrijheidsbond moet zich duidelijker uitspreken, hoe moeilijk ook
zulks voor hem moge zijn, gezien het militaristische standpunt dat
de oorlogspartij ,,Bond van vrije liberalen/’ die in den Vrijheidsbond
wel de lakens zal uitdeelen, steeds heeft ingenomen.
PETROLEUM­BENZINE­WOEKER..
Gedurende en na den oorlog werd en wordt het publiek op
schandelijke wijze uitgebuit door vele belanghebbenden bij handel,
nijverheid, scheepvaart enz.
Woeker op groote schaal komt vooral voor bij het artikel
petroleum~benzine, waarvan eenige wereldmachten een soort parti-
culier monopolie bezitten en door buitensporig hooge prijzen voor
dit artikel, de verbruikers afzetten.
In Nederland zijn het ook de maatschappijen Koninklijke~
Bataafsche (die met de Engelsche maatschappij ,,Shell" een belangen­
gemeenschap hebben) welke zich aan deze praktijken schuldig maken.
Dergelijke lichamen vormen een ,,sta.at in dan sta,a.t", die
ook op politiek gebied verderfelijken invloed uitoefenen en die
(van internationaal standpunt beschouwd) met andere groote handels-
en industriëele lichamen ingedeeld kunnen worden bij de ,,00x.·10g‘·
' ver·wekke1·s."
Door belanghebbenden zijn de aandeelen dezer maatschappijen
,,Koninklijke~Bataafsche" in buitenlandsche beurzen geïntroduceerd,
4 zoodoende werden internationale belangen erbij betrokken. met het
doel, event. inmengingvan Staatswege in eigen land, zooveel mogelijk `
te verhinderen.
Niettemin is het noodzakelijk, dat er stappen worden gedaan
om het machtsmisbruik dezer maatschappijen tegen te gaan en, dat
er, zoo mogelijk internationaal, maatregelen worden getroffen om