HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 26

JPEG (Deze pagina), 747.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

24
T niet verder brengen dan tot 4 zetels op het totaal van 100, dus
l/25, zegge: een vijf~en-twintigste deel van het aantal leden der
Tweede Kamer. Dat is voor deze eertijds machtige partij een
alleronbehaaglijkst gevoel, waarvan zij zich gaarne wil bevrijden. Q
Vervolgens zijn er in den ,,Vrijheidsbond" verschillende nog
kleinere partijen, zooals ,,Economiscl1e Boncl," ,,Neutrale Partij,"
,,Middenstandspartij" enz. _
Verder is er bij aangesloten de ,,Liberale Unie” en dat is
onverklaarbaar. Deze partij had wel is waar eenige conservatieven
onder haar ledental, maar was voor ’t overige eenigermate voor-
uitstrevend en verdiende achting. Vóór de laatste verkiezingen
bestond deze fractie in de Tweede Kamer uit ca. 20 leden. Dat
zij bij deze verkiezingen groot verlies leed, en slechts een klein
aantal leden in de Tweede Kamer kon brengen, zal wel moeten
worden toegeschreven aan het geringe onderscheidingsvermogen van
T de kiezers, die ,,Unie~liberaal" en ,,Vrij­liberaal" over eenen kam
schijnen te hebben geschoren en dus van ,,cle liberalen," welke
naam, dank zij de conservatieve politiek van de vrije liberalen,
min of meer ,,berucht" was geworden, zich afkeerden.
Te betreuren blijft het echter, dat de liberale Unie tot dit
politieke allegaartje is toegetreden en tot fusie heeft medegewerkt,
aldus een stap deed die groote teruggang op politiek gebied
beteekent.
De ,,Vrijzinnig Democratische Bond" was aangezocht tot den
Vrijheidsbond toe te treden, wat hij, volkomen terecht, weigerde.
Het is niet gewenscht, aan den ,,Vrijzinnig Democratischen Bond"
voor deze weigering hulde te brengen, want het is van~zelf-
sprekend, dat deze bond, die aan zijn vaste vooruitstrevende begin­
selen trouw wil blijven en zijn zelfstandigheid bewaren, onmogelijk
anders kon handelen.
Dat er niettemin zoogenaamde vrijzinnig democraten zijn
geweest, die naar den Vrijheidsbond zijn overgeloopen, kan alleen l
verklaard worden uit het feit, dat de ,,democratie" van deze ,,over~
loopers" slechts oppervlakkig is geweest; het waren tevens wel
,,politiek~onrijpen," indien zij althans bedoelden met hun overloopen 4
slechts het ,,algemeen belang" te dienen.
Kleine partijen, met vaste vooruitstrevende beginselen, kunnen
zich zelfstandig handhaven. ,,Fusie" als van deze heterogene
bestanddeelen, alleen met het doel een ,,g1·00'ce partij" te vormen,
.leidt slechts tot verdoezeling van beginselen.