HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 25

JPEG (Deze pagina), 683.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

23
wat noodig is om het instituut in vooruitstrevend­democratische
richting te houden.
Over ieder geschil of vraagstuk van groot gewicht moet
€ uitspraak worden gedaan door de voltallige vergadering (bij,
ontstentenis van eenige leden wordt tijdelijk door plaatsvervangende
leden de taak waargenomen). Daar het hier betreft de hoógste
, belangen van de geheele menschheiél, mag een uitspraak
worden verlangd van een voltallige vergadering.
Geen enkel geschil of vraagstuk mag worden behandeld met
gesloten deuren; alle zittingen zijn openbaar.
Redenen tot geheime bespreking van geschillen of vraag~
stukken mogen niet bestaan; de tot zulke noodlottige gevolgen
geleid hebbende ,,geheime diplomatie" is uit den booze.
De geheele wereld heeft het recht te weten, hoe de belangen.
van de ,,geheele menschheid" besproken en behartigd worden.
Dit ,,schema” alsmede de ,,toelichting” vormden een klein
deel van een Lezing, gehouden in de Openbare Vergadering
van de ,,Anti~Oorlog~Kiezersgroep" op 29 Mei 1918, in de-
groote zaal van ’t Nut, te Rotterdam.
DE ,,VRIJHEIDSBOND" HET POLITIEKE ALLEGAARTJE.
Deze bond is samengesteld uit verschillende kleine politieke
partijen.
Het strekt niet tot oneer een kleine politieke partij te zijn.
Integendeel, een kleine politieke partij met vaste vooruitstrevende
beginselen, verdient meer achting en waardeering dan een groote
partij, waarin men, ter wille van de macht, bijeen blijft, zooals
_ veelal aan de rechterzijde.
In vele gevallen is samenwerking van kleine partijen, met
behoud van ieders zelfstandigheid, toch zeer goed bestaanbaar.
Ten opzichte van de in den ,,Vrijheidsbond" opgeloste kleine
'Q - partijen echter is dit anders.
Bij dezen bond heeft zich o.a. aangesloten de bond van
,,vrije liberalen," welke partij men kan aanduiden met ,,het
conservatieve overb1üfse1" van de eertijds machtige liberale partij.
Deze vrij~liberale partij kon het bij de laatste verkiezingen in 1918,
niettegenstaande zij den steun had van de groote liberale pers,.