HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 24

JPEG (Deze pagina), 710.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

l
l 22
Over ieder geschil of vraagstuk van groot gewicht moet
s uitspraak worden gedaan door het Hof van Arbitrage voltallig.
Geen enkel geschil of vraagstuk mag worden behandeld met
gesloten deuren; alle zittingen zijn openbaar. g
Hoewel het Hof van Arbitrage gevormd is uit beschaafde
Staten, moeten niet~aangesloten, dus niet-beschaafde Staten en
volken, en ook onderhoorigheden (bezittingen) van beschaafde
Staten, in de gelegenheid worden gesteld een beroep te doen op u
de uitspraak van het Hof ,· zulks om te verhinderen, dat beschaafde
Staten hun macht tegenover niet­beschaafde Staten of volken
misbruiken.
=r K s<
TOELICHTING.
Het is de taak der volksvertegenwoordiging en niet de taak ­
der kiezers om aan te geven hoe boven­omschreven instituut moet
zijn samengesteld, maar eenige aanduidingen dienaangaande zijn
toch niet overbodig.
Het zal aanvankelijk wel eenig bezwaar opleveren genoemd
instituut te doen bestaan uit vele honderden afgevaardigden (maar
zooals gezegd kan voorloopig een kleiner aantal worden gekozen).
Desniettemin moet het plan gaan in de richting van een
toekomstig 1’a.1·1ement ..een permanent c0ng1·es," want een
dusdanige samenstelling heeft vele goede zijden.
Het congres brengt te zamen, uit alle beschaafde Staten, een
groot aantal personen, die voortdurend met elkander in contact
blijven en, daar men mag aannemen, dat de afgevaardigden de beste
zonen des lands zullen zijn, zullen deze personen ook streven naar
een zoo goed mogelijke verstandhouding tusschen de Staten en
trachten de schijnbaar tegenstrijdige belangen zoo goed mogelijk
tot een algemeen belang te vereenigen. ‘
De Parlementen van verschillende Staten afzonderlijk, bestaan
reeds uit vele honderden afgevaardigden; waarom zou dan een
Parlement van alle beschaafde Staten te zamen, niet ten minste •‘ _
even groot mogen zijn? Het betreft toch in deze de behartiging
der belangen van de geheele internationale samenleving.
Waarom mogen de afgevaardigden na afloop van een tijdperk
van drie a vier jaren, niet terstond herkiesbaar zijn? Omdat deze
regeling de beste is om nieuw bloed in het Parlement te brengen,