HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 23

JPEG (Deze pagina), 673.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

21
Uit deze verschillende ontwerpen zouden dan later de meesf
geschikte onderdeelen gekozen kunnen worden tot het vormen
van een goed geheel.
Y Geen der politieke partijen zou in staat geweest zijn een schema
te ontwerpen, zóó minderwaardig als ,,het gedrocht van Versailles."
De Neutrale Staten afzonderlijk hadden voorloopig een bond
° kunnen vormen, die echter niet zonder strijd der politieke partijen
onderling zou zijn tot stand gekomen. .
De groote mogendheden (althans de overwinnnenden) zouden
voorloopig niet tot den bond van kleine staten toetreden, en zelfs
zou in de pers van de zijde der overwinnaars venijnige critiek,
smaad en hoon niet achterwege blijven.
De Neutralen moesten echter uitgaan van de gedachte: .,Deze
volkenbond wordt een caricatuur en is bij de bestaande geestes-
gesteldheid een onding. Indien echter de mentaliteit in de overwinnende
landen verbetert, dan zullen deze staten wel toetreden.
HOF VAN ARBITRAGE
of Parlement der beschaafde Staten (staten waarin bestaat
vrijheid van drukpers en vrijheid van ’t woord).
Indien de beschaafde Staten hunne geschillen onderwerpen aan
` de uitspraak van het Hof van Arbitrage, moet de samenstelling
van het laatstgenoemde de grootst mogelijke zekerheid bieden voor
onpartijdige rechtspraak.
De samenstelling zou moeten zijn als volgt:
Iedere beschaafde Staat wijst aan (benoemt) een aantal gevol~
machtigden in verhouding tot zijne bevolking, b.v. de groote Staten
` een gevolmachtigde op ieder millioen inwoners, de kleine Staten
drie gevolmachtigden op ieder millioen inwoners (eventueel voor~
loopig een kleiner aantal in dezelfde verhouding); daarenboven een
5,: aantal plaatsvervangende gevolmachtigden.
Het Hof van Arbitrage zou dus bestaan uit vele honderden
afgevaardigden, die moeten worden gekozen door de volksvertegen­
woordiging. Zij dienen te worden gekozen voor den tijd van
3 à 4 jaren, treden alsdan groepsgewijze af en zijn niet terstond
herkiesbaar.