HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 22

JPEG (Deze pagina), 663.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

s
W 20
P invloed tijdelijk inboeten, doch daarentegen blijvend aan ,,grootheid"
winnen, zouden rechtvaardig kunnen zijn.
Maar zijn er zulken?
Y
WILSON, DE KORTZICHTIG-E POLITIEKE ZWAKKELING.
Waarom was President Wilson kortzichtig? _
1*, Omdat hij niet heeft gezien, dat de autocratische macht, die .
hij gedurende den oorlog bezat, uitsluitend daarop berustte,
dat hij, zij het onbewust, ,,huilde met de wolven in het bosch,"
d. w. z. dat hij samenwerkte met imperialisten en volksver~
l drukkers, die echter slechts zijn macht handhaafden, zoolang
zij zijn hulp tot voortzetting van den oorlog noodig hadden.
2C, Omdat hij niet heeft gezien, dat een groot deel der bevolking,
dat gedurende den oorlog meedoogenloos vervolgd en verdrukt
i werd van staatswege, meerendeels juist degenen waren, die
zijne helpers hadden moeten zijn ter verwezenlijking zijner
idealen.
Zwakkeling was hij: omdat hij (de vermeende autocraat) heeft
I geduld, dat met zijne beginselen werd gesold en hij niet den
moed en de kracht toonde, zijne beginselen te verdedigen en te
handhaven, al moest dit wel·is~waar geschieden tegenover staats~
lieden, die hem, op politiek gebied, verre de baas waren, en die
ten slotte van zijn beroemde 14 punten hebben gemaakt: de
beruchte ,,vodjes papier".
Het is meermalen voorgekomen dat personen, niet uit
oneerlijkheid, maar uit zwakheid, grenzende aan onnoozelheid.
i eigen beginselen overboord wierpen om zoogena.a.mde medestanders
te behouden of te krijgen.
Van President Wilson echter had men aanvankelijk deze `
zwakheid niet mogen verwachten.
NEUTRALE STATEN EN DE VOLKENBOND. WAT gi
MOEST DE TAAK GEWEEST ZIJN DER NEUTRALEN ‘?
Alle anti~oorlogspartijen uit de volksvertegenwoordiging hadden
moeten ontwerpen en openbaar maken een schema voor een
volkenbond, zooals deze laatste in werkelijkheid behoort te zijn.