HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 21

JPEG (Deze pagina), 667.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

19
daarbij gedachtig dat er niets ter wereld gebeuren kan, zonder
den wil van den almachtigen en rechtvaardigen God?
· Indien echter kerkelijken van deze leerstelling afwijken, en zelfs
ig zóó ver gaan, deze of gene gebeurtenis "misdadig" te noemen.
maken zij zich dan schuldig aan "Godslastering", ja, dan neen?
De vraag wordt slechts gesteld om de onhoudbaarheid van
ä de leerstelling aan te toonen en om zoo mogelijk te voorkomen.
dat de naam van God voor oorlogsdoeleinden wordt misbruikt.
GROOTHEID.
Men spreekt dikwijls van groote mannen, hoogstaande
mannen, vooraanstaande personen, waarmede dan meestal worden
bedoeld personen met macht en invloed, die echter hun macht en
invloed dikwijls schromelijk misbruiken. Onder deze personen
worden er velen gevonden, die hun macht en invloed slechts aan
bijzondere tijdsomstandigheden te danken hebben.
Grootheid van personen houdt wel verband met macht en
invloed, doch slechts als deze uitsluitend ten goede worden
aangewend.
Grootheid van een natie bestaat evenmin alleen in macht en
invloed of in een groot bevolkingscijfer en grondgebied.
Doch werkelijke grootheid, zoowel van personen als naties.
bestaat allereerst in:
Rechtvaardigheid en Gerechtigheid.
vr #
»i=
Waarom is er, internationaal, bij de meerderheid dezer ,,groote
en hoogstaande mannen" geen gerechtigheid en rechtvaardigheid?
Omdat, vooral in de huidige, door den oorlog ontzettend
gedemoraliseerde samenleving, de groote meerderheid slechts oog
heeft voor eigen belang.
*` De minderheid der groote mannen (met rechtvaardigheidsgevoel)
zou echter nog veel goeds kunnen tot stand brengen door leiding
I te geven aan de willooze massa's; doch deze mannen bezitten
meestal geen kracht en geen moed om verzet te doen uitgaan tegen
hun omgeving, dus tegen de handelingen der nzoogenaamde
grooten de ,,machtmisbruikers".
Slechts die ,,grooten" met macht en invloed, die den moed
en de kracht hebben om zich los te maken van de banden hunner
omgeving, waardoor zij uiteraard een deel van hun macht en