HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 20

JPEG (Deze pagina), 676.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

18
Dat is toch de oude, falikant uitgekomen theorie. ,,Zoo gij den
.,,vrede wilt, bereidt U ten oorog.” Moet men de mannen weder
bij tienduizenden in den dood jagen? _
Wil wellicht deze anti­revolutionaire oorlogs~cbristen de arbeiders V
beschermen op dezelfde wijze als het tot de tanden gewapende rl
j Duitschland zijn arbeiders tegen oorlog beschermde: honderd~
duizenden gesneuveld, honderdduizenden vreeselijk verminkt en de
­overblijvenden in diepe ellende gestort. De Nederlandsche arbeiders l
mogen dan bij voorbaat dezen anti~revolutionairen oorlogs­christen
awel dankbaar zijn.
Met den besten wil is het nauwelijks mogelijk, het bestaan
van goeden trouw bij dezen anti­revolutionairen oorlogs·christen
.aan te nemen.
Het is weerzinwekkend, de drogredenen te hooren, welke
j ­deze oorlogs~christenen aanvoeren, om hun militaristisch standpunt
l te rechtvaardigen.
=i= * =x=
Een Christelijk-Historisch oorlogs~christen sprak kort geleden
in de Nationale Christen O[‘Hcieren·Vereeniging, in ongeveer
gelijken geest als de anti-revolutionaire oorlogs~christen Idenburg.
j `Voor deze rede geldt dezelfde weerlegging.
GODSLASTERING?
i Op allerlei gebied, vooral echter ten opzichte van ,,001·10g",
wordt de naam van God gebruikt en misbruikt.
ln verband daarmede wordt de volgende vraag gesteld:
De Christelijke godsdienst leert, dat er een God is, een God,
­die almachtig en rechtvaardig is, en zonder wiens wil niets ter
wereld gebeurt. ,«
Deze leerstelling wordt echter zeer zonderling toegepast. Bij
gebeurtenissen, waarmede de kerkelijken zich ten volle vereenigen.
wordt in het gebeurde ,,de hand Gods" gezien. Heeft echter iets
plaats, waarmede zij niet instemmen, dan volgen dikwijls scherpe V
afkeuringen. Aldus wordt aan deze leerstelling een uitleg gegeven,
die het best ,,in de kraam en wel in eigen kraam te pas komt."
Zijn echter de kerkelijken niet gehouden de consequentie dezer
Tleerstelling te aanvaarden, wat ook ter wereld er gebeuren moge.