HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 19

JPEG (Deze pagina), 689.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

17
" juist wat betreft ,,de volken", doch hoe zou men van hen eenigerr
· waarborg kunnen verwachten, waar de openbare meening reeds
sedert tal van jaren vergiftigd is door militarisme als dat van den
` _ ' spreker en zijn geestverwanten in binnen- en buitenland?
Wat betreft ,,de Volkenbond" deze bestaat nog niet; het
{ gedrocht van Versailles kan als Volkenbond niet in aanmerking
g komen.
Ten opzichte van ,,het buigen voor God" wordt den spreker
verwezen naar de vraag onder opschrift: "Godslastering".
Het biedt wel een komi-tragischen blik op de geestesgesteldheid
E van een aantal Eerste Kamer-leden, als men ziet, dat dezen, na het
hooren van zulk een rede, de hand drukken van dezen ,,a.nti·
,‘ revolutïonnairen oor1ogs­ch1·isteu", dezen op oorlogsgebied,
wellicht onbewusten, doch niettemin grooten zondaar.
»z= =r
e vr
_ Een andere anti-revolutionnaire oorlogs-christen, de Minister
{ van Financiën, sprak bij het ,,Buskruit-ontwerp" o.a. ongeveer
. als volgt:
,,Men kan anti-militaristisch wezen, niemand is 't meer dan de
,,Regeering, maar daarmede wordt toch niet voorkomen, dat we
,,ooit in oorlog zouden komen/’
- Verder sprak hij :
,,Wij meenen de arbeiders niet beter te kunnen steunen, dan
,,cloor met hen te strijden tegen den oorlog, doch tevens rekening
,,te houden met de mogelijkheid, dat er nog wel eens oorlog zou
­ .,kunnen komen en hen daartegen te beschermen?
Het klinkt als een hoon aan het pacifïsme, een dergelijke
taal te hooren uit den mond van een anti-revolutionairen oorlogs-
christen. ,,Niemand meer anti-militaristisch dan de Regeering",
A terwijl dergelijke oorlogs-christenen deel van deze regeering uit-
i maken. ,,De arbeiders niet beter kunnen steunen, dan met hen te
3* strijden tegen den oorlog", dat wordt gezegd namens een politieke
oorlogspartij, die niet anders gedaan heeft dan ijveren voor
krijgstoerustingen. ,,Rekening houden met de mogelijkheid, dat er
,,nog wel eens oorlog zou kunnen komen en hen (de arbeiders)
daartegen te beschermen? Sedert wanneer kan men de arbeiders
tegen den oorlog beschermen door voortdurende krijgstoerustingen ?`