HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 18

JPEG (Deze pagina), 747.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

l Men zou meenen, dat alle volken, doch vooral de volks- "
l vertegenwoordigers, door dezen oorlog toch wel zooveel zouden ·
hebben geleerd, dat het gevleugelde woord: ,,Zoo gij den vrede
l wilt, bereidt u ten oorlog" volkomen had afgedaan. ‘ _ '
j Dit is echter geenszins het geval; men is in vele landen weer
krachtig werkzaam aan bewapening, aan toerusting voor een
l nieuwen oorlog: het militarisme viert weer hoogtij.
j In Nederland vindt het militarisme krachtigen steun bij boven-
genoemde ,,oorlogs·christenen" inzonderheid bij de ,,anti­revolution­
j nairen."
I Een rede van een der voormannen uit de anti~revolutionnaire E
partij, den heer Idenburg, bij de behandeling der oorlogsbegrooting
in de Eerste Kamer, toont zulks weder duidelijk aan. i ‘
Deze rede bevatte onder meer ook ongeveer het volgende:
de afgevaardigde meent namens de geheele rechterzijde te spreken,
j wanneer hij zegt, dat er hooger goederen zijn dan goed en bloed, e
I waarvoor deze kunnen worden geofferd ..... Wij aanvaarden _
den oorlog, zooals prof. Bavinck zeide, als een gevolg van de _
I zonde, maar daarom is elke oorlog nog geen zonde .... Mevr. {
l Pothuis·-·Smit vergist zich wanneer ze kapitalisme en oorlog .
l synoniem noemt; in de kapitalistische landen is er minder oorlog
dan in zuiver communistische Staten. Daar verslindt men elkaar
met huid en haar .... De houding van den Volkenbond noch
van de volken zelf geeft ons eenigen waarborg voor beveiliging .... -
wanneer het gaat om het recht Gods, hebben wij goed en bloed
te offeren .... In het buigen voor God alleen ligt waarborg
voor het welzijn der naties.
. Vele leden drukken den spreker, na zijn rede, de hand. ­
I Wanneer men de aangehaalde punten uit de rede wil weer~
l leggen. dan wordt ten aanzien van ,,hooger goederen dan goed
l en bloed" (spreker bedoelde blijkbaar ,,het recht" of, zooals hij
l het noemde: ,,het recht Gods", verwezen naar het artikel: ,,De
internationale leugen" waar tevens over ,,de zonde" iets gezegd A
wordt. De spreker besefte natuurlijk niet, dat hij zelf aan de -
oorlogszonde zich stond te bezondigen. I
Aangaande ,,kapitalisme en oorlog" en ,,oorlog in communistische l
I staten" geven de artikelen ,,oorlog is gewelddadige eigenbelangen­
strijd van het conservatisme" en ,,oorlog en revolutie" antwoord.
j De opmerking ,,de houding van den Volkenbond, noch van
de volken zelf geeft ons eenigen waarborg voor beveiliging" is