HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 17

JPEG (Deze pagina), 713.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

15
uit­het~vuur~halers," de strijders, manschappen in lagere rangen,
bij duizenden een gruwelijken dood vonden en nog meer
duizenden gruwelijk verminkt werden.
2e, Veldpredikers en Aalmoezeniers van conservatieve richting, die
te door propaganda voor het militarisme, medewerken aan bevor-
dering en bestendiging van toestanden. die vloeken met elk
.’ zuiver Christelijk beginsel.
l 39 journalisten, die voor zilverlingen hun pen beschikbaar stellen
aan de conservatieve, reactionnaire en imperialistische groepen.
zoodoende meewerken aan bestendiging van misstanden op
maatschappelijk , politiek en kerkelijk gebied. Dit soort journalistiek
wordt, in tegenstelling met journalistiek ter bestrijding van
misstanden, goed betaald, maar het is verachtelijk werk. Het
is de toepassing, in den meest onteerenden zin, van de theorie:
,,Wiens brood men eet, diens woord men sp1·eekt."
*12. De groote massa onbewuste ,,Kastanjes~eters," meerendeels
lafaards en stompzinnigen. Zij profïteeren van de verbeteringen
die anderen hebben tot stand gebracht, maar voelen hoegenaamd
niet, dat, wat voor goeds althans tot stand gekomen is in
deze treurige zoogenaamde schepping, zulks reeds sedert vele
eeuwen het werk is geweest van ,,Kastanjes~uit­het~vuur~halers".
die tot dit doel veel, als 't moest, hun leven offerden.
0ORLOGS­CHRISTENEN.
Onder deze benaming zijn te verstaan de conservatieve politieke
oorlogspartijen in Nederland ,,Anti-revolutionnairen" en ,,Christelijk
Historischen" vooral echter eerstgenoemde.
Het zou een lasterlijke beschuldiging zijn, deze partijen
,,oorlogs~christenen" te noemen, indien niet met bewijzen kon
worden gestaafd: dat zij dien naam werkelijk verdienen.
, De bewijzen zijn de volgende:
Over 't algemeen worden de oorlogspartijen aangetroffen aan
I de ,,rechterzijde" der parlementen (de "conservatieven") en in
j Nederland zijn het vooral bovengenoemde partijen, die steeds
waren en nog zijn, voorstanders van krachtige bewapening en
die zich hebben doen kennen als de grootste drijvers in zake
"krijgstoerustingen."
Echter is juist de internationale wedijver in bewapening de
hoofdoorzaak geweest van dezen afgrijselijken oorlog.