HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 16

JPEG (Deze pagina), 680.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

14
l op behoud van macht en invloed van de Kerk; menschen, die de
l hoogachting verdienen van de geheele beschaafde wereld, doch.
X die door conservatieve kerkelijken gesmaad en verguisd worden.
i omdat zij (de modernisten) afbreuk doen aan de eenheid, resp. de r
macht en invloed van de Kerk.
2ë journalisten met vooruitstrevende beginselen, die medewerken
aan bestrijding van misstanden op maatschappelijk, politiek en
kerkelijk gebied, daardoor niet alleen hun persoonlijk belang geheel
ter zijde stellen, doch wien het maatschappelijk bestaan ten zeerste
wordt bemoeilijkt.
3ë ,,Dienstplichtigen," die door den grootsten gruwel ter
wereld, den oorlog, gedwongen worden, onder de in iederen
j oorlog gehuldigde valsche leuze en internationale leugen ,,Strijden
voor het Vaderland" hun leven te offeren voor de persoonlijke
j belangen van conservatieve, imperialistische groepen.
F
KASTANJ ES­E'1'ERS.
j lë O.a. Conservatieven, dus allen. die op maatschappelijk, politiek
en kerkelijk gebied, vasthouden aan het bestaande, dus aan
j de macht, onder welke zij hun_persoonlijke belangen het
N meest kunnen behartigen.
2*2 Allen, die profiteeren op maatschappelijk, politiek en kerkelijk
gebied, van misstanden, zijnde toestanden die in een beschaafde
samenleving niet mogen voorkomen (veelal toestanden, die
i machthebbers in staat stellen, zich te bevoordeelen door
j onrechtmatige handelingen, direct of indirect).
.
EENIGE CATEGORIEEN VAN ,,KASTANJ'ES­ETERS."
7
lc, Maarschalken, opperbevelhebbers, generaals en andere hoog-
A geplaatste personen bij de zoogenaamde ,,weermacht", die in I
oorlogstijd, op voor hen veiligen afstand van het gevechtsfront, j
duizenden strijders in den dood jagen. Indien de oorlog een
gunstig verloop heeft voor hun land, dan worden deze
,,Kastanjes­eters" met eerbewijzen overladen, als een soort
afgoden aangebeden; zij ontvangen dikwijls hooge onder~
scheidingen, of geldelijke belooningen, terwijl de ,,Kastanjes-