HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 15

JPEG (Deze pagina), 656.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

13
de vele tienduizenden bij oorlog of oorlogsgevaar belanghebbenden.
smijtende op schandelijke wijze met het geld, ten bedrage van
milliarden, uit de staatskassen.
1 Anderzijds: ,,Am:i­001·10g", de weinig krachtige politieke
anti-oorlog partijen. Verder een slap pacifisme, dat geen kracht en
geen moed heeft om de oorlogverwekkers meedoogenloos te bestrijden.
Voor 't overige is voor oorlog·bestrijding nog geen 1/ 1000 (zegge
nog geen duizendste deel) van het bedrag der oorlogsbudgetten
bijeen te brengen.
Bij een ongelijkheid van krachten, als boven omschreven,
behoeft het niet te verwonderen, dat, hoewel het volstrekt niet
onmogelijk is, het nochtans zeer moeilijk is, een anti·oorlog-
beweging te doen slagen.
Om het doel te bereiken zal echter een ander pacifisme
moeten actie voeren dan het tot onmacht gedoemde ,,pa.ciüsma
der a.11ema.usvrieudeu."
"KASTANJES­UI'1‘­HET­VUUR­HALERS"
en
HKASTANJES - ETERS."
De menschheid van alle tijden kan gesplist worden in twee
deelen, n.l. een minderheid ,,Kastanjes-uit~het­vuur­halers" en een
meerderheid ,,kastanjes­eters." Tot de ,,kastanjes·uit~het-vuur­halers"
kunnen worden gerekend o.a.: zij, die werken aan voortdurende
verandering en verbetering van al het bestaande, niet door
liefdadigheid, maar door op te komen tegen machtsmisbruik op
maatschappelijk, politiek en kerkelijk gebied, den moed en de offer-
vaardigheid hebben, daarvoor openlijk den strijd aan te binden en
om die reden door al wat conservatief is en dus aan het bestaande,
` terwille van de macht en van materiëele belangen, vasthoudt,
gehoond en verguisd worden.
l
Eenige categorieën van ,,Kastantjes~uit­het~vuur~halers."
· lê Modernisten en werkelijk vooruitstrevend vrijzinnigen op
kerkelijk gebied, die den Godsdienst willen dienstbaar maken aan
‘ het eenig werkelijk geoorloofd doel: ,,Steun aan hulpbehoevenden"
(in de veelzijdige beteekenis van het woord) en niet bedacht zijn