HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 14

JPEG (Deze pagina), 746.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

i
l
l 12
Buiten deze direct belanghebbenden, militairen en burgers, zijn
er nog de indirect belanghebbenden bij vele handels- en industrieele
ondernemingen enz., steun vindende bij en invloed uitoefenende
, op de conservatieve politieke fracties der volksvertegenwoordiging.
Ook zijn er de conservatieve klassen, de imperialisten en volks- ·
j verdrukkers, die op het Staatsbestuur grooten invloed uitoefenen
l en die het georganiseerd geweld van Staatswege ter bevestiging
j van hun macht in binnen- en buitenland, noodig achten.
j Verder is er nog de conservatieve pers, die geregeld het i
j militarisme steunt en die van belanghebbenden bij oorlog of oorlogs-
l gevaar, moreel en Financieel, zeer afhankelijk is.
l Ook dient nog te worden gewezen op militaristische ver-
eenigingen in verschillende landen, zooals b.v. in Nederland ,,Ons
j Leger," ,,Onze Vloot," "Volksweerbaarheid," ten deele bestaande
j uit leden ter goeder trouw, maar voor een ander groot deel uit
j belanghebbenden bij oorlog en verder uit imperalisten en volks-
l verdrukkers.
l Deze militaristische vereenigingen trachten eveneens invloed
op het Staatsbestuur uit te oefenen en, behalve dat zij uitbreiding
j van leger en vloot voorstaan, vergrooten zij ook het oorlogsgevaar.
l De Staten te zamen verkwisten ook in zoogenaamden vredestijd
milliarden aan krijgstoerustingen. Alles bijeen genomen beschikken
de oorlogverwekkers over reusachtige geldmiddelen, en vele tien-
duizenden personen hebben persoonlijk belang bij het instand-
i houden van den oorlog of van het oorlogsgevaar.
l Stelt daartegenover:
De politieke anti-oorlog-partijen, ten deele nog te onstand-
l vastig van beginselen om tegen oorlog krachtig op te komen.
Verder de paciflsten; zij mogen van goeden wil zijn, maar den
l meesten hunner hapert het zelfs aan moed om de schuldigen aan
oorlog, openlijk en met kracht te bestrijden. Velen dezer pacifïsten
l werken zelfs samen met oorlogverwekkers. `
Een anti-oorlog-beweging, door middel van een massa-actie
i onder de kiezers, het stemvee, dat, zelf meerendeel slachtoffer van
oorlog, nochtans in onnoozelheid de oorlogverwekkers in de j
volksvertegenwoordiging steunt, eischt niet alleen belangelooze
medewerking, maar ook de grootste krachtsinspanning en offer- ·
vaardigheid van diep-overtuigde oorlog-bestrijders.
j De verhouding is aldus: ‘
l Eenerzijds: P1·0­001·10g, internationaal: ,,het militarisme," met