HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 13

JPEG (Deze pagina), 651.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

f ll
aan een krachtige bestrijding van wantoestanden, waarvan oorlog
de grootste is, verbonden.
, Oorlogsbestrijders, die met iedereen ,,bevriend" willen blijven,
j doen beter zich van alle actie te onthouden.
= Zij, die niet bereid zijn, voor een krachtige ,,anti-oorlog-
beweging" ten offer te brengen: hun tijd, hun geld en hun
gezondheid, houden zich van deze actie verre.
, WAAROM IS DE ,,ANTI-0ORLOG­BEWEGING" EN HET
TOT STAND KOMEN VAN EEN WERKELIJKEN
VOLKENBOND ZOO MOEILIJ K?
Om de volgende redenen:
In ieder land bestaat er een zoogenaamde ,,wee1·macht," die
onder de valsche leuze, de internationale leugen ,,het vaderland
verdedigen," ,,handhaving der integriteit van het grondgebied"
moet dienen ter bestendiging van het georganiseerd geweld van
Staatswege.
l Vele tienduizenden personen, internationaal, vinden bij dit
verderfelijk stelsel hun maatschappelijke positie, hun bestaan, hun
"broodwinning," en de hooggeplaatsten bij leger en vloot, danken
V aan oorlog of oorlogsgevaar zelfs nog hun schijnbaar verhoogd
aanzien.
Het gaat bij deze zoogenaamde weermacht grootendeels zooals
het gaat bij handel, nijverheid enz.: men tracht zooveel mogelijk
,,uitbreiding aan de zaak te geven", en zulks kan het best geschieden
door oorlogsgevaar zooveel mogelijk te bestendigen.
Hoe grooter het oorlogsgevaar, des te grooter de uitbreiding
van leger en vloot, en tevens des te grooter de kans op bevordering
in rang.
f Het is afschuwelijk, maar waar. Wie niet blind is, behoeft
slechts internationaal rond te zien, om zich van deze waarheid
' te overtuigen.
3 De gedachtengang van vele militairen, althans van hoog-
geplaatsten, is aldus:
Geen oorlog meer! Volkenbond! Onzin. Waar blijven wij dan?
De doode weermiddelen, het moordtuig, en de oorlogs-
leveranties kosten ontzettend veel kapitaal, en zij, die voor de
levering begunstigd worden, maken buitengewone winsten.