HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 12

JPEG (Deze pagina), 765.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

[ 10
l HOE MOET EEN ,,ANTI­OOB«LOG-BEWEGING"
l GELEID WORDEN?
i Als volgt: E
{ Voor de tot oorlogen leidende krijgstoerustingen wordt de
j goedkeuring der volksvertegenwoordiging vereischt. l
Het zijn in hoofdzaak de conservatieve politieke partijen, de V
j rechterzijde, die alles, wat betrekking heeft op oorlog, steunen,
, onder de valsche leuze, de internationale leugen, ,,Het vaderland
l verdedigen," ,,Strijden voor het vaderland" of ,,de integriteit van l
ons grondgebied handhaven." Doch ook aan de linkerzijde worden
wel conservatieve personen of politieke partijen gevonden. die
ten bate van oorlog medewerking verleenen.
Wil men deze conservatieve partijen krachtig bestrijden, dan
kan zulks alleen geschieden door deze politieke partijen te nooclzaken
zich uit te spreken over het vraagstuk. Indien zij weigeren, zich
l uit te spreken , wat uiteraard het geval is, moeten zulke conservatieve
partijen als ,,oorlogspartijen" worden aangeduid en den kiezers
l worden aangeraden, niet op deze partijen hun stem uit te brengen.
l Deze politieke oorlogspartijen, steeds ijverende voor de tot Z
l oorlogen leidende krijgstoerustingen, moeten in alle landen door ll
kiezers, desnoods kleine groepen kiezers, in staat van beschuldi-
j ging worden gesteld, op de zwarte lijst worden geplaatst, aan den j
schandpaal worden geslagen, want bestrijding op andere wijze
j treft geen doel, andere middelen baten niet.
l De conservatieve kiezers, voor een groot deel willooze massa's, ·
meerendeels te bestempelen met ,,stemvee", zullen wel is waar
T niet spoedig tot een andere partij overgaan of daarop hun stem
uitbrengen, maar men moet trachten, althans een deel dezer kiezers.
welke nog eenigermate denken kunnen, in verzet te doen komen tegen
het militarisme der afgevaardigden en aldus bewerken, dat deze
j oorlogs~partijen hervormd worden ,,van binnen uit". j
l De taak der oorlogbestrijders moet zijn: niet het vormen
j eener zelfstandige politieke partij met eigen vertegenwoordigers,
doch, door middel van vlugschriften, in duidelijke taal, de kiezers
in te lichten aangaande het militaristische standpunt der conser- i
l vatieve volksvertegenwoordigers.
Het spreekt van zelf, dat de pacilisten of oorlogsbestrijders,
die op deze wijze ageeren, daardoor tallooze personen, die hun
persoonlijke belangen bedreigd achten, zich tot vijand maken, zij
scheppen zich een wereld van vijanden, maar dat is nu eenmaal