HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 11

JPEG (Deze pagina), 704.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

9
OORLOG EN REVOLUTIE.
Tot de ergste wantoestanden behooren oorlog en revolutie.
1 De oorlog, de grootste wantoestand ter wereld, is de geweld-
j daad van staatswege onder steun van conservatieve, reactionnaire
en imperialistische groepen en wordt dus van bovenaf verwekt.
E Deze georganiseerde moord wordt voorbereid en bevolen door
l den Staat, onder de valsche leuze, de internationale leugen,
l ,,het vaderland verdedigen", doch is slechts een strijd voor
l persoonlijke belangen van invloedrijke groepen, zoowel militairen
als burgers. `
De revolutie, gewelddaad van onderop verwekt, is meestal
een wanhoopsdaad van onderdrukte volksmassa's, die trachten op
deze wijze zichzelf recht te verschaffen, hoewel uit de revolutie
zelf, uiteraard, tijdelijk het grofste onrecht voortkomt.
Indien de machthebbers (de heerschende klassen) niet schromelijk
misbruik maakten van hun macht, indien bij hen bestond gevoel
voor rechtvaardigheid en gerechtigheid, dan zou er geen oorlog
en ook geen revolutie zijn.
De revoluties der laatste jaren zijn voortgekomen uit en door
den oorlog, welke zoovele volken in diepe ellende heeft gestort.
ln deze gevallen kan dus worden vastgesteld, dat de oorlog-
verwekkers tevens indirect zijn geweest ,,revolutie-verwekkers/'
Een opvallend internationaal verschijnsel echter is, dat
voormannen onder de revolutiebestrijders juist degenen zijn.
die men kan aanduiden met ,,oo1·logsverwekkers."
Zij zijn het, die in eigen land den mond vol hebben van
,,0rde handhaven," ,,gezag hooghouden," doch die, onder den
dekmantel van de internationale leugen ,,het vaderland verde-
digen," zich schuldig maken aan "ordeverstoring," ,,gezag neerhalen"
bij anderen. Het zijn de voorstanders van georganiseerd geweld
van bovenaf, van staatswege, de imperialisten, die willen zijn:
,,Baas in eigen land en baas in ander land."
Aan de ,,revolutie-bestrijders te goeder trouw," dat zijn degenen,
_ die onbewust met de oorlogverwekkers samenwerken en die in hun
I onnoozelheid niet zien, dat ,,revolutie-bestrijding" allereerst moet
zijn: ,,oorlog-bestrijding", wordt aangeraden te trachten, zich eenig
begrip te vormen van het feit, dat vooraanstaanden onder de
revolutie-bestrijders zijn: ,,oorlog-verwekkers."
­ =r =«=
=i=