HomeAnti-oorlog-beweging, -volkenbond-, schijn-welvaartPagina 10

JPEG (Deze pagina), 707.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 23.91 MB

l
l
8
geslacht niet meer aanwezig zijn. Slechts het tegenwoordige geslacht
treft blaam of komt lof toe voor eigen handelingen ten kwade of
ten goede (of voor nalatigheden).
j Schuld aan den afgrijselijksten aller oorlogen dragen alle 1
beschaafde Staten, ook de neutralen, omdat zij alle hebben Q
N gehuldigd het beginsel: ,,Zoo gij den vrede wilt, bereidt u ten Q
oorlog", en verder, omdat zij, of zoo verblind zijn geweest, (een
j verblindheid, die aan stompzinnigheid zou grenzen), dat zij dezen l
gruwelijken oorlog niet lang vooruit hebben zien aankomen, of j
indien deze verblindheid resp. stompzinnigheid, niet heeft bestaan,
dan komt daarvoor in de plaats grove nalatigheid, gelijkstaande
j met inisdaad, wijl er geen poging is gedaan, toen het nog
tijd was, om dezen ontzettenden oorlog te voorkomen.
Deze schuld treft natuurlijk ook hen, die, door de verant-
l woordelijkheid op een der oorlogvoerende partijen te wentelen,.
j meenen hun handen in onschuld te mogen wasschen. A
j . .... Dat het tegenwoordig geslacht in zijn meerderheid,
j slechts oog heeft voor materiëele belangen, dat het zich laat
l ringelooren, en, ook na den oorlog, het wel en wee van de
geheele menschheid laat bekonkelen door een kleine groep machts~
l wellustelingen, zal door het nageslacht als een onuitwischbare
schande worden aangemerkt. ·
Als het komend geslacht niet verstoken is van alle begrip
van waardigheid en zelf~respect, dan zal het slechts met diepe
minachting op ons terugwijzen en ons in het boek van het
verleden kwalificeeren als: egoïsten, woekeraars, lafaards en
stompzinnigen.
j In aansluiting met het voorafgaande dient te worden opgemerkt.
dat b.v. Frankrijk in vroeger tijden veel heeft gedaan voor den
vooruitgang der beschaving. Een bedenkelijke omkeer heeft echter
plaats gehad, ook gedurende den oorlog en voornamelijk sedert
i de overwinning. Frankrijk, althans de meerderheid zijner bevolking,
resp. van het parlement, verkeert nu in een overwinningsroes,.
waar conservatisme, reactie, imperialisme, hoogtij vieren. j
Indien het Fransche volk niet spoedig helder leert inzien en
tot inkeer komt, als het zich niet spoedig afwendt van het heillooze
militarisme, dan zal Frankrijk zichzelf tot het meest gehate
. land ter wereld maken. ·
l =¢ * vs
k