HomeNederland's consulaire vertegenwoordiging in EgyptePagina 9

JPEG (Deze pagina), 633.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 7.12 MB

7
eens in Februari jl. door het Hof van appel gepubliceerde
apologetiseh manifest.
»La Oorle cl’Appell0, che mai cessó di reclcimare dal Gocerzw
E vlïgizimzo l’eseczl2i02ie clellc deeisioni rese contre ali lui, e segmzlö
Z ucle cliversi mesi mm immirzemfe crise viel caso che il _q02:e¢‘2z0 prqjil-
vlamlo dei limili ieqzosli ai Triózmeli clalle clispoeisimii clel Ari. ll
T nclel reqolamemfo cl’07;qauizsazi0ne _qiuclisia7‘iez, conforme ai priwcyve
* nclel Jirilzfo zmiversalmenle ammesso szzlla een seqzieszfmlzilila clei
_ nöeni clello Slate, giersislereöbe a solzfmrsi alle coïzseguezzee clelle con-
neleime jzromuieiele a szw carico, Za Corte zwei sapreööe suóire seem
icommzioversi ama siluazione, ele met fre lecle la cligzziliï del Gaverno,
DC0777j97'077Z6M¢¥7‘0ddG irrcyzamlilzizeiile, se li p7‘0l2uz_qasse l’0]2em clella
» Rifwma .
j »La Corte clichium che è mgqezzle cli assicurare ai creilileri zlel
» Govemo mm proieziovze alzfrellaiito eficzzce qucmlo guella czccorclam
mi ric0M‘e2iZi iii giuclizio clall’ azilorim gizicliziaria ali frmile acl ogoii
i mlzfero clelizfore.
ulri Coria izzcila il szw Vice Pï‘esic7e2zz'e a imzisnzellere qzzeszfe
1 uliehicimsioui al Goziemo Egieimzo eel cimferiem i meïïibri esleri ’
iicli recarle ai coguizicvze delle poiezize, iiella iweravzsci che il loro
niiilervcnlo cozirlzmzl eel mm eolzisiozie jaroaim e seclzlis/'aeeizle/’
{ "Hct Hof van Appel dat nooit heeft opgehouden van het Egyptisch gou-
vernement te eisehen de uitvoering der tegen hetzelve bestaande gewijsden,
en het reeds sedert maanden er op gewezen heeft dat eene crisis het gevolg
zou wezen van het feit, dat het gouvernement, partij trekkende van de grenzen,
der regterlijke macht gesteld bij art. ll van het reglement op de rechter-
lijke organisatie, in overeenstemming met de algemeen erkende rccbtsbegrippen
omtrent de onvatbaarheid voor beslag van de zaken den staat aankomend,
mocht volharden in het zich onttrekken aan de gevolgen der tegen hetzelve
uitgesproken veroordeelingen; het Hof zou niet zonder ontroering zich kunnen
onderwerpen aan een toestand, welke terwijl hij de waardigheid van het
Gouvernement afbreuk deed, tevens bet werk der Hervorming onherstelbaar
zou compromitteeran indien hij voortdnurde.
Het Hof verklaart urgent de verzekering van bescherming aan de schuld-