HomeNederland's consulaire vertegenwoordiging in EgyptePagina 8

JPEG (Deze pagina), 619.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 7.12 MB

ll
op niet bestaande algemeene rechtsbeginselen te beroepen, om
tot de gevolgtrekking te komen dat de goederen van den
staat in het algemeen en de Egyptische schatkist in het
bijzonder niet voor in beslagneming vatbaar zijn.
’ Die opvatting heeft het beslag verijdeld, en dit heeft E
, eindelijk den doorslag gegeven aan de publieke opinie, dat
van de rechtspleging der Réforme geene reehtsbedeeling te l
l verwachten wast zoo vond de maand Februari van dit l
l jaar de talrijke Europeesche kolonies van Alexandrie vaardig j
l tot het doen van een beroep op de Europeesche mogendheden
in den vorm van den volgenden aan den Deken van het con-
j sulaire corps geriehten brief.
i, »Monsienr Zldgent et Consul Ge7ze$·aZ.
jl »Les sonssignes, creanciers dn Gouvernement E_q_n_72tien, ci diners ,
titres, preocezqaes de Za situation anormaie des fnanees Eqyptiennes,
, sont coneaincns qn°iZ est indisjiensabte de eoiznatstre Ze ireritaöïe etat
des ressonrees dn pays pour etaálir sur des bases eertaines Ze f0nc­ i
ij tionneinent de ïadzninistration. I
nd cet efet its s’adressant {Z rens, Monsieur Z’Agent et Consul
General, pour one Za presente petition soit adressen [2 tonsles Consnls
_qe?ze$‘ana· dans Ze ont d’arrieer ri yireïviserjmr nn tableau dresse'd’aceord
entre Ze Goneernenzent et Zes interesses, de Za nianiere Za pins serieuse, i
gnel doit être Z’inte$‘ê't de Za dette jmbligne, après aooirre@Ze'Za con- {
dition des enzptoyes, des pensionnes et apres avoir desinteressdles fonrnis-
senrs, Zes entreprenenrs, et Zes creanciers des jngements; de sorte
qne Fassiette dn budget de Zbldniinistratiozi de Z’Etat, soit etabtie
snr des bases eenitaötes et certaines.
» Venitlez agreer Mr. Z’i4_qent et Oonszd General Z’é.?]77’(38$t07Z de
notre profond deêouement. "
Met dezen noodkreet zouden de kolonies het Hof voorbij
gestreefd zijn, onmogelijk als het was hem te smoren gelijk
dien,_welke de justitie zelve op den 20¤" Juil 1876 had doen
hooren in de vonnissen van het triónnal de justice soniznaire.
Hieraan is dan ook toe te schrijven het volgend, even-
`
ë