HomeNederland's consulaire vertegenwoordiging in EgyptePagina 7

JPEG (Deze pagina), 676.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 7.12 MB

5
kon gaan met zijnen sehuldeisehers alle betaling te weigeren
en de door hen verkregen vonnissen te negeeren, een bewijs
nog nader aangedrongen door het Nederlandsch beleid, om
het aan adressant als Nederlandsch rechter wedervarene zonder
protest te laten doorgaan, ja erger nog door bereidwillig in
adressant’s plaats een ander uit te zenden. Hiermede was het
den Khedive duidelijk dat in het buitenland geloofd werd aan
het werkelijk bestaan der met de Réforme beoogde justitie.
Dat geloof vol berusting heeft de Egyptische tripotages tot
het einde toe mogelijk gemaakt en gedekt.
Hoe gespannen de toestand allengs ook is geraakt, hij had
nog lang kunnen duren bij de verschillende belangen, welke
Egypte’s schuldeischers verdeelen, indien er in het begin
van het jaar niet eene aanleiding ontstaan ware voor het
collectief optreden der Europeesche kolonies.
Die aanleiding, welke de Réforme vrij onzacht is komen
herinneren aan de eischen der werkelijke justitie, laat zich
met een paar woorden resumeeren.
Het Egyptisch systeem van niet betalen heeft zich uitgestrekt
tot al de ambtenaren. Niemand hunner heeft in de laatste
maanden tractement genoten, met uitzondering alleen der
rechters in de gemengde rechtscolleges; deze betalen zich zelf,
¤ zooals vroeger reeds is opgemerkt, en wel uit de naar de
tijdsomstandigheden telkens opgeschroefde gerechtskosten.
Door het niet betalen der ambtenaren was spoedig heel de
ambtenaarsstand, op de zooeven vermelde uitzondering na, tot
den bedelstaf gebracht. Dat feit heeft den laatsten uitweg
doen beproeven. Het eenige nog niet door de Regeering
verduisterde was de Egyptische schatkist. Tot uitbetaling der
tractementen, is daarop in Januarij dezes jaar beslag gelegd.
Te vergeefs intussehen, bij de uit het aanstonds mede te deelen
stuk blijkende bereidwilligheid van het Hof om aan art. ll
van het reglement op de rechterlijke organisatie een niemand
ooit in het hoofd gekomen uitleg te geven en bovendien zich