HomeNederland's consulaire vertegenwoordiging in EgyptePagina 6

JPEG (Deze pagina), 659.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 7.12 MB

j ~$L
l opgehouden heeft geheel of gedeeltelijk te betalen, en terwijl
de Khedive als handelaar, landbouwer, speeulant en onder-
nemer, in verreweg de meeste contracten partij en hij bovendien
door legio accepten verbonden is, mag men gerust zeggen
dat verreweg de meeste processen tegen de Egyptische regeering
l gevoerd zijn, en dus dat de niet-uitvoering der tegen haar
gewezen vonnissen de rechtsbedeeling en daarmede het ver·
tier in Egypte ten eenenmale verlamt.
Hare sehuldeisehers tegenover haar rechteloos ziende, heeft
de Egyptische rcgeering alle regeling harer aanzienlijke vlottende
l schuld, hoe dikwijls ook beloofd, nagelaten, heeft zij schik-
kingen getroffen omtrent de staatsleeningen waarbij de rente
is verminderd, terwijl intusschen is gebleken dat de daaraan
doo1· haar ten grondslag gelegde berekening der Staatsinkomsten
il zoo zeer met de werkelijkheid in strijd is, dat de internationale
commissie belast met hare controle , weldra in de onmogelijk-
heid zal verkeeren om zelfs de gereduceerde rente te betalen.
Zoo staat Europa voor een tweede Turksch Staatsbankroet.
ll Aanzienlijke kapitalen zijn daarinede in Europa ernstig ge-
troffen, maar bovenal zijn het de Europeesche kolonies in
Egypte welke onder dit alle vertier en bedrijf doodend bankroet
lijden.
In anderhalf jaar tijds heeft de Khedivc, terwijl hij zijn e
eigen kolossaal vermogen in veiligheid had gebracht, zijne
schuldeischcrs aldus op allerlei wijzen om den tuin geleid, en
bij uitkomst hen thans gesteld voor de door hem van den
aanvang of gewilde stagnatie.
De omstandigheden hebben hiertoe medegewerkt. In de
eerste plaats de richting, welke de Reïomze, heeft genomen met
adressant’s ontzetting, uitgesproken omdat hij onomwonden
de waarheid had getuigd, dat geene reehtspleging zonder
zekerheid van uitvoering mogelijk is. Door die ontzetting
heeft het Hof van appel de rechtbanken met vrees geslagen,
en den Khedive tevens bewezen dat hij zonde1· gevaar voort