HomeNederland's consulaire vertegenwoordiging in EgyptePagina 5

JPEG (Deze pagina), 558.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 7.12 MB

Arm
de Tweede Kamer der S1faten­Genemal
geeft eerbiedig te kennen
Mn. JACQUES ADELBERT HAAKMAN,
laatst rechter in de gemengde rechtbank te Alexandrie, thans
advokaat en redacteur van het Bamviaasch Hamlelsólad te
Batavia,
dat de met de invoering der rechterlijke hervorming in Egypte
< ontstane judiciële en financiële crisis van licverlede haar
toppunt heeft bereikt en nu onlangs feiten heeft in het leven
geroepen, welke niet alleen den gang der Reïorme duidelijk ma-
ken, maar tevens adressants persoonlijke grieven deswege nader
rnotiveeren - weshalve de ondergeteekende zich veroorlooft bij
het onderwerpelijk adres het historisch exposé aan te vullen
dat hij, vóór zijn gedwongen uitwijken naar Indië, de eer had
der Tweede Kamer aan te bieden, zoo bij het reeds tot Haar
gericht verzoekschrift, als de daaraan als bijlage gevoegde
brochure: Z’E_q_ypie et Zes imóieïv izzzferzmtiouaux sur Za Reforme p
«h¢c/icieire I,
`dat met het oog hierop de eer heeft adressant te releveren
de navolgende.
FEITEN:
Sedert 20 July 1876 is door de Réforme recht gesproken,
zonder dat de Egyptische regeering zich aan de rechtspraak
i onderwierp, ja terwijl zij zich daartegen verzette, zoodat de
vonnissen tegen haar gewezen, niet konden worden uitgevoerd.
Terwijl nu dezelfde regeering schulden heeft tot het bedrag
van een twee en een half milliard francs, schulden welke zij