HomeNederland's consulaire vertegenwoordiging in EgyptePagina 12

JPEG (Deze pagina), 585.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 7.12 MB

10
is verloren, maar de justitie tevens treedt op het haar ontzegd
terrein der politiek, zelfs der buitenlandsche politiek en door
zulks te doen zich stelt buiten den Staat waarin, en de wet ,
j waaronder zij werkzaam is. l
· IH Tim AANZIEN VAN nen AnunssANT moon HET Hoirronen- 1
GEDICHTEN Hoor: VAN sommen iiAo1sTnA’rnN, wAAnoNnnn HET
Hou nu mzonnnniinin zur: Vice Pansionivr Dn. LAPENNA.
j YVanneer men het ongehoorde stuk, door Dr. Lapenna als vice- Q
V president van het Hof in 1876 tegen adressant geschreven in de {
j Nene frcie Prexse, vergelijkt met het daarmede lijnrecht in strijd l
E zijnde, door hein nu onlangs aan de Egyptische regcering over-
handigd protest, zoo zal men moeten erkennen dat adress>1nt's
j geïncriminecrde, maar helaas! tevens gedenatureerde memorie
niets anders inhield dan de waarheid, zooals zij destijds was
E en voortdurend gebleven is, en zooals zij nu eindelijk ter j
elfder ure door het Hof zelf is erkend. .
Zoo is ’s Hofs protest bij uitkomst ecnereclitvaardiging van
r het door adressant beweerde bij zijne in ’s Hofs arrest
E veroordeelde rechtspraak en memorie en ontneemt dit allen
zin aan de in dat arrest voorkomende overweging dat adres-
san van zijn rechtersambt behoort te worden ontzet als ie ker!
i geo/aan bebówzr/c aan züzze 1ma2·c?i_qheic/ als 7‘vcMe2°. j
Uit de twee laatste dezer drie middelen meent adressant
te mogen trekken de
CONCLUSIE:
dat afgescheiden van de vroeger reeds besproken onwettigheid
van het adressant treffend arrest, de thans door het Hof en de i
Europeesche kolonies te Alexandrie tot de Mogendheden gerichte
i protesten uitwijzen dat het Hof en de publieke opinie te E
j Alexandrie dezelfde zienswijze omhelzen ter zake waarvan
adressant in 1876 van zijn rechtersarnbt is ontzet, zoodat die
j ontzetting thans volkomen ongernotiveerd blijkt, en de daarana
K
l
jj .
t A
l
,