HomeNederland's consulaire vertegenwoordiging in EgyptePagina 10

JPEG (Deze pagina), 557.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 7.12 MB

j 8
l ï
’s Hofs protest is door zijn vice president, Dr. Lapenna,
medegedeeld aan de Egyptische Regeering. l
jj Deze laatste heeft het Hof de bevoegdheid ontzegd om als Z
ig rechterlijke autoriteit, dergelijke manifesten tegen de regeering
op te maken en te publiceeren. i
li Dien tengevolge is de kracht der Réforme thans te zoeken ·
ii op de punt der Europeesche, voorshands op anderen arbeid i
wachtende, bajonetten.
De beide aangehaalde protesten maken alle verder vertoog
over den gang der justitie in Egypte overbodig. _
lj lntusschen meent adressant daaruit in verband met zijne
f bij de Tweede Kamer ingebrachte grieven te mogen ontleenen
de volgende ‘
jj moesten. v
lo. TEN orzicnrn naa AAN .>,nm;ssAxr van nen Aaxvkxe
_ AF enweioennn Nenmnaxnscnn, srnciaar, eoxsnrnumï. rus- D
D SCHEXKOMST EN masoneamxe.
[`it ’s Hofs protest, zoowel als uit dat der Europeesche i
V kolonies te Alexandrie blijkt dat op Turksch grondgebied de
v consnls en de Europeesche Blogendheden worden beschouwd
als de natuurlijke beschermers van de belangen der Europea-
nen bij het naleven van de tractaten, en de daarbij ingevoerde ,
wetten. "
Terwijl adressant zich over hare schending had te beklagen
en wel ten aanzien van het Hof, had hij op bescherming en
interventie mogen rekenen, zeker met niet minder grond als
thans de kolonies en het Hof die verwachten ten aanzien hun
ner grieven tegen eene hoogere macht.
eisehers van het Gouvernement, in voege als deze hun is verleend bij het
inroepen ven hun recht tegenover elk ander schuldenaar.
,,Het Hof verzoekt zijn Vice-President deze verklaringen over te brengen
aan het Egyptisch Gouvernement en machtigt zijne leden van vreemde na-
tionaliteit haar ter kennis te brengen van de Mpgendhcden, in de hoop dat
dier tusschenkomst tot eene spcedige eu bevredigende oplossing zal leiden."
&
i