HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 9

JPEG (Deze pagina), 678.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

{ Qi;
9 .
Nederland veel verder is gegaan dan Engeland, vooral
wanneer vvij eek het Britsch­Indisch tarief in aanmer-
king nemen. h
Maar ondersteld voor een oogenblik, dat de free-
trade in de volste mate toegepast werd in Nederland,
zou het onzen handel baten, als alle Staten van Europa
en N.-Amerika beschermende regten Willen toepassen?
Onze handel,M.I·l., die meerendeels doorvoerhandel
gevvorden. is., zou zich overal de pas zien afgesneden.
Geen porto-franco zou Nederland daartegenover kunnen
redden, omdat zijn eigen consumtie te beperkt is. Eene
markt van 4 millioen zielen, vvaar vvij het gansche bui-
tenland met den schier enbelasten afvoer zijner ever-
i productie als mededinger moeten gedoogen, levert straks
i voor eigen handel geen bestaan meer op.
Eén feit staat onbetvvistbaar vast.
r Tot hiertoe heeft de freetrade ons niet gered. En in
i ­ de toekomst, naar de zaken thans staan, is er geen
beterschap te voorzien. Moeten wij nu desniettemin op
den bestaanden voet doorleven alsof naast den handel
__ ook de produceerende nijverheid daarmede vrede had?
Valt daarover geen vvoord meer te spreken? ls het
l belang der eigen volksvlijt zoo gering in de schatting
‘ van de Rotterdamsche Kamer ‘? Telt de Amsterdamsche
j onze fabriekmatige nijverheid en hare grieven zoo min ?
il Grieven? Die heett de nijverheid bij menigte. Zij be-
Vi klaagt zich vooral dat de Staat, de wetgeving, en de zooge-
naamde vertegenwoordigers der Nijverheid zich aan haar
l i te weinig laten gelegen liggen. De geheele kwestie die ons
, hier bezig houdt is inderdaad niets anders dan een krijg.
j een binnenlandsche oorlog van de nijverheid tegen den
den handel. Die handel, meerendeels transit-handel, is
voorzeker van grooter omvang en beteekenis dan onze