HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 8

JPEG (Deze pagina), 687.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

1
8
strekt gebied van circa 40 millioen zielen in werking,
dat van het begin tot het einde protectie ademt, terwijl
al de overige Staten van Europa, laatstelijk nu Frank-
rijk, -- altoos onder betuiging van libre éehange te
eeren en te huldigen, » »hunne tarieven in den meest
protectionistischen zin hebben herzien.
Wan1iee1· met Februarij 1882 het nieuwe Algemeen
Tarief van Frankrijk zal aanvangen te werken, en bij
een nieuw handelsverdrag met die Republiek niet zeer
belangrijke wijzigingen zullen zijn verkregen, wordt voor
onderscheidene onzer nijverheids­inrigtingen de toekomst
zeer duister, en zal het te bezien staan of belangrijke
fabrieken niet liever naar gene zijde der grenzen zullen
verhuizen dan hier langer tegen de onbillijke bescher­ 1
ming der buitenlandsehe nijverheid te kampen. 1
En dat alles ten gevalle van een zoogenaamden free-
trade. ' 1
1 Hoe heeft Nederland zich toch zoo bitter laten ver- .
schalken? De strooming kwam uit Engeland. Maar hoe-
velen onzer heugt ’t nog, dat men geen paar laarzen daar
kon invoeren, dat niet blijkbaar gedragen was, of de ­­
Staat vorderde van elk paar een pond sterling invoerregt.
Lang is het dus nog niet geleden dat Groot­Brittannie .
zelf beschermende regten toepaste, en dit heeft Engeland V
volgehouden tot het zich voor de voornaamste takken
van nijverheid meester kende vande wereldmarkt. Maar
Engeland heeft nooit zijne ireetrade-leer volkomen toe- 1
gepast. Het heft nog regten, soms hooge regten op 1 _
bier, mout, sterke dranken, reukwateren, azijnen,
vernissen, speelkaarten, chocolade, eichorij, kolij, thee, E
tabak, snuit`, pruimen, rozijnen, krenten en wijnen met 1
eene overdreven strenge, ja barbaarsche douane-controle
tegen mogelijke ontduiking. Hiermede betoogen wij dat
1