HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 7

JPEG (Deze pagina), 697.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

Het licht dat uit dat onderzoek zou voortspringen, zou
E immers slechts de waarheid aan den dag brengen en
l den Freetrade en zijn voorstanders, is hunne onder-
stelling juist, in eere doen stijgen!
In 1862 hadden wij eene nog mildere herziening van
; het Nederlandsch tarief, met een kwalijk volgehouden
stelsel van invoerregten (vrijdom voor grondstoffen;
2; pCt. der waarde voor halffabrikaat, en 5 pCt. van
geheel-afgewerkte goederen); in 1865 eene eerste her-
ziening van het Ned.-Indisch tarief; waarna met 1 Ja-
nuarij 1873 nog weder rnildere bepalingen voor het
Indisch tarief in werking kwamen, zonder spoor meer
van differentieële regten; terwijl eindelijk 1 Julij 1877 het
tarief van Nederlandsche invoerregten nogmaals over
de kam werd gehaald. Nadat de doorvoerregten reeds
in 1862 waren verdwenen, kwam nu het laatste uitvoer-
_ regt, (dat op de lompen) te vervallen; - vuur-, ton-
en bakengelden volgden ras, -- en wat zagen wij tot ‘
loon voor al die vrijgevigheid gebeuren?
Wat is er geworden van de verwachtingen, door de
Ministers van Kolonien en Buitenlandsche Zaken, op
eigen gezag, aan de wankelende Tweede Kamer voor-
gespiegeld alsof na deze herziening van het Ned.-Indische
tarief, na dit prijs geven van de differentieële invoer-
regten, al de groote Staten van Europa Nederland zijn
mildheid zouden reciproceeren. Niets van dat alles!
Met uitzondering van een kleine wijziging in het Bel-
gische Tarief dat overigens nog zijn protectionistisch
u karakter behield, kwam het magtige Tolverbond van
een kortstondigen freetrade-roes terug; verklaarde von
Bismarck de aanbidding van die leer voor eene grove
dwaling, een loopen in de valstrikken van Engeland,
en kwam 1 Julij 1879 een nieuw tarief over dit uitge-