HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 6

JPEG (Deze pagina), 671.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

ben, moge ieder voor zich zelven waken. (*) De Volks-
gezondheid raakt ons niet. Als de handel maar geld
verdient. Dat is de hoofdzaak. Zij laten zich door geen l
neven­consideratien van hun stuk brengen, - al zou
de inlandsche nijverheid van uitputting bezwijken.
Freetrade desniettemin. En wat daarbij het ergst _
van allen is: «et nul n’aura de l’esprit que
nous et nos amis!>>
Hoe'? In dit door vrijheid van denken en spreken
groot geworden cn onvernietigbaar gebleken Nederland
zullen de ligchamen, die de eer hebben Handel èn Nij-
verheid in de twee aanzienlijkste steden des lands te
vertegenwoordigen, eene eerbicdwaardige minderheid het
zwijgen opleggende, weigeren medetewerken tot het
instellen van onderzoek omtrent eene vraag, die, zoo
niet alles ons bedriegt, regtstreeks hare attributen raakt?
Gesteld, zij die beweren dat het uur geslagen is,
’t welk een VAN Bossiï in 1850 in die mate als mogelijk
voorzag en verwachtte, dat hij in de door hem verde-
digde en gecontrasigneerde wet van 8 Augustus van
dat jaar een voorbehoud wist te verkrijgen om, zonder
verdere medewerking van de Staten­Generaal, onmid-
dellijk door den Koning, >>retorsie-maatregelen>> te doen
afkondigen, wanneer een of andere vreemde Staat de
vrijgevigheid onzer toenmalige handelswetgeving, waar-
van men zich gouden bergen voorspiegelde, met ondank
kwam te beloonen, - gesteld, zij die dat uur gekomen
achten verkeeren in dwaling; laten zich, door de teleur- _ _
stellingen van het oogenblik benaauwd, uit het veld
slaan, zou dan eene vraag om onderzoek omtrent zaken
die voor niemand open liggen, niet door de Kamers
van kooph. en fabr. behooren te worden ondersteund?
(*) Zie N Rot!. Cazmwt van 8 October ll.