HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 5

JPEG (Deze pagina), 626.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

5 l .
A advies der Staatseonimissie. Maar wij willen alleen een-
stateren dat Rotterdam en hare Kamer van kooph. en
fabr. niet afkeerig zijn van protectie uit de Staatskas,
A wanneer het hunne belangen geldt.
En wat Amsterdam betreft, - haar besluit tot ont-
houding werpt een zonderhng licht over de Algemeene
beschouwingen die het pas verschenen Jaarverslag 1880
dezer Kamer voorafgaan, en waarin een en andermaal
en op vrij bitteren toon wordt te verstaan gegeven dat
en waardoor onze Nijverheid krank is.
En nogtans zou men geen stap terug willen? De free-
trade moet ons groot en vrij maken, alsof Nederland
nog een gebiedende stem over de handelswereld kon
doen weerklinken. Helaas, men telt, men kent ons ter
naauwernood meer!
Freetrad e, ­- hoe zijn wij Nederlanders aan de
i toepassing van dat stelsel gekomen ‘? ,
Freetrade - Rotterdam wil van niets dan van
freetrade hooren, nadat zijn handel er in geslaagd is
kostbare hulpmiddelen uit de Rijks-, Provinciale- en
Gemeente­kassen te doen daarstellen en bekostigen.
Freetrade zegt de Rotterdamsche Kamer van koop- _
handel en fabrieken, alsof er onder hare leden niet
zoodanigen waren die geen stuk nederlandseh iabrikaat
omzetten, - of die niet zeer goed weten welk een
A aantal loinnenlandsche fabrieken door den treetrade in
j hare opkomst en ontwikkeling belemmerd en gefnuikt
V worden.
Freetrade zegt de Amsterdamsche Kamer. Wat
geven wij om de gezondheid onzer landgenooten. wat
deert ons de trichinen-vrees? Als wij ’t Amerikaansche
spek en de Amerikaansche hammen maar gesleten heb-