HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 4

JPEG (Deze pagina), 643.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

A 4
langhebbendeligchamen innig verheugd, omdat zij, hoewel A
uitgaande van de stilzwijgende onderstelling dat men
den toestand der nijverheid hier te lande niet kent, en
eene nieuwe krachtige poging wenschende te beproeven _
om over haren toestand en uitgebreidheid een betrouw-
baar licht te doen opgaan, -- het kenmerk draagt van
de strengste onzijdigheid. _
De oproeping kiest geen partij; maar het is dui- h
delijk, - het geldt hier de vraag: moet Nederland
nog langer de vaan der Freetrade volgen of
is het uur geslagen dat zijn belang eischt die der Be-
scherming daarvoor in plaats te stellen?
Dat heeft de Kamer van kooph. en fabr. te Rotterdam
dan ook te regt begrepen; maar deed zij wèl met
daarom hare gewenschte tegenwoordigheid aan dezen
kring te onthouden? Deed de Amsterdamsche Kamer
wèl met dat voorbeeld te volgen?
Gij hebt het onlangs uit den mond van den Minister
van Financien gehoord: Nederland zal weldra 127 mil-
lioen gulden moeten leenen om de openbare werken,
te bekostigen, die reeds vastgesteld zijn of denkelijk
nog vastgesteld zullen worden.
Veel van die werken strekken hoofdzakelijk ter be-
vordering van het handelsverkeer.- Direct belang heeft
de industrie daarbij in veel mindere mate.`Maar zeker
is dat de millioenen b. v. aan den waterweg van Rot-
terdam besteed en nog te besteden, niet gevorderd K
worden door het algemeen belang, maar streng genomen,
louter eene protectie zijn van Rotterdam tegenover Ant- A
werpen.
Wij misgunnen die bescherming aan Neerlands tweede
koopstad niet, vooral niet wanneer zal gebleken zijn,
dat op afdoende gronden kan worden berust in het