HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 3

JPEG (Deze pagina), 565.33 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

` W S`,

` De Vereeniging van en voor Nederlandsche indus-
trieelen, in wier naam ik de eer heb hier het woord te
voeren en die ik zoolang zij bestaat, nu ruim twintig
’ jaren, als Secretaris mogt ter zijde staan, beleeft een
schoenen dag.
Al is deze zamenkomst geheel en al vreemd aan hare
bemoeijing die Vereeniging is niettemin doordrongen
van het nut der vergadering, en in de eerste plaats
alzoo ben ik hier de tolk onzer Vereeniging als ik de
. mannen die tot deze Meeting het initiatief genomen
hebben deswege hulde breng en onzen opregten dank l
aanbied.
I Het is de Vereeniging v. en v. Ned. Ind. nimmer en
in niets te doen geweest om van zich te doen spreken
noch om eigen voordeel of eigen lof te behalen. Zij dankt
haar ontstaan louter aan de zucht om de belangen van
alle industrieën en industrieëlen wezentlijk te behartigen
en langs dien weg de algemeene volkswelvaart
te helpen bevorderen. Aan dat beginsel is zij nimmer
ontrouw geweest, en ook heden wederom zal zij met
genoegen medewerken om een maatregel te doen tot
stand komen, welken zij in het belang der nationale nij-
verheid niet slechts zeer noodig acht, maar waarop zij
vruchteloos helaas, zelve jaren achtereen heeft aange-
drongen.
- Wij hebben ons alzoo in deze zamenroeping van be-