HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 27

JPEG (Deze pagina), 692.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

8 Q7
‘ wederom een groot nationaal nijverheids-belang bedreigd.
' t Doel is wel is waar om de- haringvisscherij in handen
van Duitschers over te brengen, maar tevens om langs
dien weg een school van zeelieden voor de groote vaart
te vormen. Met dat doel wordt in Frankrijk ook de .
kabeljaauwvisscherij beschermd. - Bij ons is alles vrij ,-
maar eindelijk dan toch is een oorlogsvaartuig in de
P Noordzee geplaatst om onze met zeeroof bedreigde vis-
scherij tegen woest geweld te beschermen.
ll Deze bescherming en de juist dezer dagen te ’s Hage
bijeengekomen internationale Visscherij-conferentie heeft
onze visscherijmijverheid te danken aan de Commissie
voor de zeevisscherijen.
V Zou dan, bij gemis welligt van eene commissie als
E die voor de zeevisseherijen, de overige Nijverheid­alleen
l te vergeefs omzien naar die bescherming, welke de wet
`van 1821 haar verzekert, en de freetrader bij uitne-
mendheid, wijlen mr. P. P. van Bosse haar zelfs bij
zijn zegepraal met de wetten van 1850, uitdrukkelijk
heeft gewaarborgd ‘?
.., De freetrade MH., het is duizendwerf gezegd en wij
herhalen het onbewimpeld, de freetrade is eene prach-
. tige zaak, mits het oude hollandsche gezegde daarbij
wèl wordt betracht: ,,’t kan niet van éénen kant ko-
men!" - Handel is ruil. Mutualiteit daarom, liever dan
reciprociteit, drukt de voorwaarde uit, zonder welke
freetrade voor Nederland de kuil gelijkt, waarin tropi-
sche jagers olifanten vangen. `
En aangezien gebleken is dat wij met onze quasi-free-
trade in den val geloopen zijn, en wij industrieelen
daarvan het loodje hebben betaald, zijn wij ook de
geroepenen, wij de bevoegden om ons tot onzen geeer-
biedigden Koning te wenden met de bescheidene bede: