HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 26

JPEG (Deze pagina), 682.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

26 A
haast niet vertegenwoordigd is, wèl bij de Regering, die i
haar licht put bij ligchamen, die als de Kamers v. K. en '
F. te Rotterdam, te Amsterdam enz. in naam de nijver-
heid vertegenwoordigen, maar er al te weinig, haast
geen hart, misschien ook wel geen kennis van hebben.
Zoo worden telkens nieuwe belangen bedreigd. De
maatregelen door von Bismarck beraamd om de meel-
fabrieken in Rijnland te gemoet te komen,dreigen met
verplettering de kostbare meelfabrieken door Nederlanders g
in de laatste jaren, en zich op Duitschlands treetrade li
verlatende, langs de grenzen van Pruissen opgerigt. Nu
beklagen zij zich bij de Nederlandsche Regering, en haar
eenig antwoord is: «waarom hebt gij op de Duitsche
tariefwet van 1 Januarij 1877 vertrouvvd‘?>> Het oogen- ·
blik is nabij dat de laatste kans op herstel dreigt te 3
vergaan. De verhouding der toestanden gebiedt hier *
voorziening. Er moet van Nederlands zijde aan de
meest benadeelde fabrieken waarin aanzienlijke kapi-
talen gestoken, en waarbij zoovele werkhanden betrok-
ken zijn, eenige steun geschonken worden, om haar
tegen de concurrentie van buitenlandsch fabrikaat te
beschermen. Het is geen gunst die wij vragen; wat wij 7
vragen dat gebiedt èn de wet van 1850 èn die van 1821. ,
Heden staat een ander nijverheidsbelang op het punt
van totale ondermijning. Buiten twijfel kan Nederland
alleen den haring niet verorberen, dien zijne visscherij
aanvoert. Wat derhalve als de Duitsche markt ons voor
dat artikel wordt ontnomen? ls dit een droombeeld?
Neen, MH., het is een naderend gevaar. Er bestaat een
toeleg bij den Rijkskanselier om zijn Duitschers niet
langer afhankelijk te laten van Hollandschen haring.
h De Duitscher moet zijn eigen haring eten. Ziedaar