HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 24

JPEG (Deze pagina), 643.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

24 l
Ons is niet bekend dat de nieuwe Minister, sedert
hij de porteieuille van den heer Tak van Poortvliet. over-
nam. iets gedaan, eenigen grooten maatregel beraamd
of ten uitvoer gelegd heeft om deze door hem persoon-
lijk geconstateerde leemte in de Archieven en leggers
van het Dep. v. Handel en Nijverheid aan te vullen. .
Zou het dan geen tijd geworden zijn dat de industrieëlen
er nu gezamenlijk op aandringen, nu de pogingen van
eene enkele Vereeniging of Kamer van Kooph. en Fa- ,
hrieken een en andermaal hebben gefaald, altha.ns met Q
een hardnekkig stilzwijgen bejegend zijn, en de Mi-
nister van W., H. en Nijv. heeft te kennen gegeven dat
hij met het ontwerp­Tak betreffende eene gecombineerde
werking der Kamers v. K. en F. niet was ingenomen.
'Wij, Vereeniging van en voor Nederlandsche Indus~
trieëlen, wij ondersteunen dus ten sterkste den wensch
van de Kamers van Noordbrabant en Limburg, ~- il
faut que lumiere se fasse! Maar met een paar
uitbreidingen.
Onzes inziens behoort het aan M. den Koning te
rigten adres niet uitsluitend van de protectionistische ,
rigting in de tarieven van verscheidene Staten van
li u r o pa te gewagen; maar wel uitdrukkelijk ook te
wijzen op de vasthoudendheid van N.-A m erik a aan zijn,
aan verbodsregten grenzend, tarief`, dat niet alleen de
aanzienlijke schuld der Unie helpt delgen, en de bin-
nenlandsche nijverheid eene reusachtige ontwikkeling
heeft doen bereiken, maar indedaad de oorzaak is eener
totale omwenteling in de handelsbetrekkingen tusschen
de beide halfronden., ­ alzoo eene verwezentlijking van
het ei.nd-resultaat van een tarieven­oorlog, welke de
heer de Bruyn Kops voor weinige jaren nog voor een
hersenschim hield.