HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 22

JPEG (Deze pagina), 628.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

22
hebben ze evenveel aanspraak op vrij dom als locomotieven.
Van geparfumeerde Zeep wordt behalve den accijns
van f 10 (een accijns die ons land tot schande strekt)
_f 6 invoerregt geheven per 100 ko. De waarde van den
totalen invoer staat uitgetrokken voor nog geen_f60.000;
die van de niet-geparfiimeerde zeep (accijns _f 10, in-
­ voerregt f 4.50) nog geen _f70,000. Eilieve, wat laat
men zich hier al niet voor »officiele waarheid>> opdisschen.
Hiermede meenen wij te kunnen volstaan, wat het j
betoog betreft dat onze invoerregten in zich zelve tegen ii
hun eigen beginsel en tegen de organieke wet van 1821
zondigen, en dat zij de Grondwet schenden die geen
privilegie in belastingen wil.
ln de Patentbelasting, zooals die heden nog op
’t schema van 1819 geheven wordt, schuilt eene andere
onbillijkheid, eene van protectie der eene provincie boven
de andere, ja van de eene gemeente boven de andere, _
alsof de verhoudingen sedert 1810 onveranderd dezelfde
gebleven waren!
Hoe menigwerf is daarover geklaagd. Hoe menigwerf is .
eene herziening, is eene andere patentwet beloofd! -
Kwam van al die beloften iets? Integendeel, de laatstvorige
Minister wilde nog eene belasting op de inkomsten
daarneven in ’t leven roepen!
Maar wat hebben wij een patentbelasting noodig zoo
lang nog een artikel als de tabak onbelast blijft?
VVaarom, als de Staat meerdere inkomsten behoelt,
hij den invoer zoovele artikelen vrij van regt verklaard,
terwijl soortgelijke wel belast zijn? _
7Vaarom niet het beginsel gehandhaafd der wet van
1821? Waa1‘om niet nu de handen in een geslagen en
gered wat nog van de inlandsche nijverheid te redden is,