HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 21

JPEG (Deze pagina), 631.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

21
Dep. van Finantien het suikcrgchaltc van de engelsche
beschuit wordt gecontroleerd, doch behalve dat ditphy-
siek niet mogelijk is, nemen wij liever aan dat de be-
lasti.ng geschiedt conform de aangifte der importeurs,
en dan proeft men zoo fijn niet. Freetrade!
Koperwerk is met 5 pCt. belast, maar een aantal
koperen tlabrikaten, die geen verdere bewerking be-
hoeven, zooals platen, komen vrij binnen. Heeft in de
p__ oogen onzer 1`1`€CtI`äd€1`S een van handel en scheepvaart
levend land dan meer aan pruiken­fabrieken, dan aan
koper-pletterijen ?
In ons freetrade-tarief komt een regt voor op Pla-
tina van 10 c. per f 1000 waarde. Volgens de jongste
Handelsstatistiek 1870 is 21 kilo ingevoerd, opbrengst
_ f 2.10. Is dat nu een post die in ons tarief thuis be-
, hoort. De handel stelt er geen prijs op. De industrie
l heeft er geen concurrentie van te duchten, en de schat-
kist kan die _f2.10, die eer zij den Haag bereikt hebben
zullen versmelten zijn aan personeel en administratie-
kosten, -­ wel ontberen.
Koffij komt vrij binnen. Thee is belast. Waa1·om
hier protectie? De industrie heeft er geen belang bij.
­ 1-Iet moet dus in den handel schuilen. Maar deze is
immers warscb van bescherming.
Macaroni betaalt f2 de 100 kilo. Ziedaar een zuiver
meelproduct: eene protectie voor macaroni-iabrieken.
Maar waarom is f2 van 100 ko. Macaroni geen pro-
tectie in de meening onzer freetraders, en was 40 c.
per 100 ke. meel dit wel?
Gasmeters die bij invoer in Ned.­Indie vrij van
regt zijn, betalen hier 5 pGt. als physische of mecha-
nische instrumenten. Het zijn intusschen fab ri ek werk-
tuigen, en in het systeem van ’tnederlandsch tarief