HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 20

JPEG (Deze pagina), 618.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

20
Hoeden 5 pCt.. protectie van de hoedeniabrieken.
Hout werk, zadelmakerswerk, bereide pelterijen,
idem idem.
Kaarten. Land- en Zee- zijn vrij van invoerregt, en
Nederland is beroemd wegens de prachtige kaarten die
hier vervaardigd,worden. Zij zijn vrij van regten gelijk
boeken; maar mathematische en physische in-
strumenten betalen 5 pCt., alsof die geen onmisbare
bestanddeelen van het onderwijs waren; --- zoo ook
Papier. Hoe is dat met uwen freetrade te rijmen? "‘
Wij die op de bescherming aandringen, welke de
wet van 182i aan de inlandsohe nijverheid verzekert,
wij hebben tegen die regten geen bezwaar, maar als
de freetrade moet koning kraaijen, zoodat hij zich
niet eenmaal verwaardigt aan deze zamenkomst deel te
nemen, dan hadden zijn voorstanders hier niet mogen ‘
ontbreken om op de benoeming eener Commissie van
Enquête aan te dringen, opdat. de aangehaalde regten,
gruwelen in zijn oog, hoe eerder te beter konden
. verdwijnen. »
Prenten betalen geen invoerregt, maar de instru­
menten om er nuttig gebruik van te kunnen maken.
zijn met 5 pCt. belast. Da.t heet freetrade.
Rijtuigen met 5 pGt. bij invoer te belasten is pro-
tectie, nadat. al hun grondstof vrij wordt toegelaten.
Maar als de machines niet belast zijn, die hen moeten
voortstuwen of deel der uitrusting uitmaken, moesten
ook schepen onbelast wezen.
, Oesters zijn vrij, misschien ook de truffels; maar
Koek, banket, suiker- en pasteibakkerswerk betaalt
f 25 per 100 k. Daaronder behoorde de administratie
ook de engelsche cakes te rangschikken, die nu als be-
schuit onbelast binnenkomen. Men beweert dat aan het