HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 18

JPEG (Deze pagina), 616.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

18
tot billijke mededinging hebben in staat gesteld, terwijl
wij nu lijdelijk mogen aanzien hoe onze freetrade dui-
zenden nijvere landgenooten het brood uit de hand slaat.
Is het wonder dat Rotterdam enz. reden vonden om
deze openbaringen, die den toets van het strengste en-
derzoek kunnen doorstaan, niet te gaan aanhooreni
Maar wij spraken van de vrouwen, die haar geregte
deel aan de Staatskas onthouden, wij mannen doen des-
gelijks -- dank de freetrade. `
ln onze Tweede Kamer der Staten­Generaal hebt gij,
Mannen der Theorie, den treetrade willen doordrijven
in het bespottelijke, Engeland zelf in de schaduw stel-
lende. VVaar0m hebt. gij het Regeringsvoorstel om de
tabak te belasten, verworpen'? leder verstandig en op
beschaving aanspraak makend land begint met zijn
tabak te belasten: maar de tabak is hier niet belast - -
ter wille van de freetrade!
Daarentegen, (en bij deze inconsequentie in den eenen
zin, bij deze onbillijkheid in een anderen zin, zij het
vergund hier even stil te staan) betaalt de tabak bij _
invoer 70 c. per *100 ke., « maar de sigarenf 40.- per
100 ke., d. i. 10 cent per kilo, 20 e. per 200 a250 stuk.
Dit is eene bescherming der inlandsche sigaren-fabrie-
, ken. - Onze theoristen zouden, om zich gelijk te blijven , ‘
dit regt hebben moeten schrappen. Naar de ofiicieele
waarde van f 400. ­ de 100 k·>. zijn de sigaren beschermd
met f 10. , dat is 10 pCt. der waarde,... en M od e-
, waren betalen slechts 5 pCt. - Dat is Nederlandsche
1`reetrade e n a c t i o n.
Evenzoo de Chocolade. Aannemende dat de ge-
wone Iijne chocolade 50 pGt. suiker bevat, dan geniet
dit fabrikaat eene protectie van f12.50 per 100 ko.,