HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 17

JPEG (Deze pagina), 653.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

17
perken. Maar hoe kan een freetrader met koelen blik
aanschouwen dat de werkman van zijn glas jenever, dat
5 cents kost, 3 centen belasting betaalt, terwijl de
vrouwen zich met vreemde kleedingstukken tooij ende, van
eene waarde van honderd gulden geen vijf, d. i. van
elken halven gulden, 10 >< 5 cent, nog geen 2; cent
belasting storten! ·
De weelderige vrouw moet ook hare belasting op-
, brengen van hare weelde: dit is uit het oogpunt van
1 belasting immers ook voor den treetrader pligt tegen-
over alle belastingsehuldigen.
Maar 5 pGt. inkomend regt op de waarde van gemaakte
kleedingstukken is geheel illusoir. De waarde van een
op bepaalde maten vervaardigd costuum is zeer gering.
Geen vrouw draagt gaarn een kleed, dat voor eene
_ andere besteld werd. Daarop wordt bij de aangifte gere-
kend en de waarde van een stuk, dat hier met 100
gulden betaald wordt, kan bij de aangifte gerust op §,
, zoo niet de helft gedeclareerd worden. Men denke daarbij
· aan de speling van 10 pGt., die vóór de benadering in
. de wet is toegelaten.·De 5 pGt. regten worden reeds
_ dientengevolge 4 pCt.
Nu is de berekening gemaakt, en wij hebben eenigeu
grond om haar voor niet overdreven te houden, dat
hiertelande jaarlijks alleen door of voor vrouwen 50
millioen gulden wordt besteed aan dames-toilet. Heeren-
hoeden, handschoenen en costumes moeten nog daarbij
gerekend worden. VVat zou de schatkist eene welkome on-
dersteuning? erlangen als in stede van 5 pGt., 10 pCt. van
deze weelde-artikelen werd geheven: e»~- wij zouden daar-
mee nog verre beneden de tarieven van Frankrijk, Duitseh-
land en Belgie blijven, en welligt onze eigen nijverheid