HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 16

JPEG (Deze pagina), 645.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

*16
De wet van 182*1 verzekert aan de gansche inlandsche
nijverheid behoorlijke bescherming tegen buitenlandsche
mededinging, eene bescherming alleen <<die den bloei
der commercie niet mag benadeelen.>>
Wij vragen alzoo vooreerst: gelijken druk of gelijke
bejegening voor alle vakken van nijverheid gelijke
monniken. gelijke kappen.
Ieder die oogen heeft om te zien, kan over ’t gan-
sche land de zendingen van nianufacturen en gemaakte
kleedingstukken opmerken, die vrij van vracht en regten i'
aan de huizen der ingezetenen, op rembours worden afge-
geven, - tegen prijzen waarmede de inlandsche nijver-
heid niet kan mededingen. Dat is in lijnregten strijd
met de organieke wet van 182*1, maar het is een teit.
Dit wekt regtmatige ontevredenheid bij onze heeren-
en dameskleermakers en bij onze winkeliers, ­ maar
het schijnt de schatkist niet te deren, onze wetgevers
l niet te ergeren, onze freetraders koud te laten. Vermoe-
1 delijk bespeurt nien daarvan te Amsterdam, Botter-
dam , ’s Hertogenbosch, Delfshaven, Meppel, Middelburg,
`Vlissingen, Bergen. op Zoom, Hengelo en Leeuwarden
niets. Nogthans bestaat het feit, en dit feit bewijst, dat
op deze artikelen een invoerregt van 5 pCt. geen be-
scherming der inlandsehe nijverheid tegen vreemde
p mededinging oplevert. Gaat het zoo nog een korten
tijd voort, dan zal elk middel van redres te laat komen.
Men houde in ’t oog _dat de huitenlandsche afzender
geen penning patentregt betaalt, en dat de voorwerpen
van kleeding, die uit Parijs ontboden worden, zijn
voorwerpen van w e e l d e.
Wij zijn geen voorstanders van het drankgebruik en
juichen van harte de maatregelen toe, door den wetgever
beraamd om den kleinhandel in sterken drank te be-