HomeAdvies uitgebragt ter vergadering van wege de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant en LimburgPagina 15

JPEG (Deze pagina), 622.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 17.04 MB

15
Nederland staat voor jaarlijks klimmende financiele
tekorten. Men heeit reeds geleend: er is ernstig sprake
van aanzienlijke nieuwe leeningen. Wij vragen, waarom
niet eerst de middelen aangewend en uitgeput die voor
de hand liggen, zonder tot nieuwe leeningen, zonder
tot nieuwe belastingen over te gaan? Waaroin niet
het Staatsblad opgeslagen en de wet van 12 Julij 1821
bestudeerd, en zich aigevraagd wat er, met billijke toe-
passing harer beginselen te verzamelen ware`?
lt Gaat men regten op inkomsten of elliekten hell°en,er
zal een niet onbelangrijk kader nieuw ambtenaars­
personeel noodig zijn, -- voor de handhaving der wet
op de invoerregten en accijnsen onderhoudt de Staat een
kostbaar en talrijk personeel, dat met dezelfde moeite en
kosten de meerdere dienst verrigten zal, welke een
oordeelkundig tarief van invoerregten veroorzaken kan.
‘ De wet van 1850 heeit wijselijk eene achterdeur voor
i ` terugkeer tot den goeden weg opengehoudenl
i Zal men, nu de toen voorziene omstandigheden
4, zich voordoen, de wet van 1850 negeren ‘?
Dan voorspellen wij onzen handel dat hij zelf weldra
mede daarvan het slagtoffer zal worden.
Niet alleen de belangen onzer tabriek-nijverheid zijn
in gevaar. _
Ook andere takken van nationale welvaart.
Bedreigen niet de nieuwe Fransche navigatie-wetten
in onze eigen havens onzen handel; de hooge invoer-
· regten van Frankrijk de producten onzer landbouw-
nijverheid en visscherijen, en zullen scheepvaart en spoor-
wegen, zal onze volksvlijt daarvan niet het nadeel
gevoelen?